Högsta förvaltningsdomstolen stoppar schablonberäkning av livränteunderlag vid beviljande av arbetsskadelivränta

Tre personer överklagade Försäkringskassans beslut om livränta. I huvudsak var man missnöjd med att Försäkringskassan använt sig av en schablon (månadslön x 12,2) för att räkna fram deras semesterlön och semesterersättning i livränteunderlaget istället för att utgå från kollektivavtalet som gav dem rätt till ett högre livränteunderlag. 

Kammarrätten fann att det rent generellt krävs väldigt speciella omständigheter för att Försäkringskassan överhuvudtaget ska få använda sig av en schablon vid beräkning av livränta. Detta eftersom arbetsskadelivränta är tänkt att ersätta den försäkrade helt och hållet för den inkomstförlust denne gör på grund av en arbetsskada. Kammarrätten fann också att mycket har hänt sedan Försäkringsöverdomstolen meddelande en dom 1994 angående schablonberäkning och att det idag inte är en lika omständlig procedur som tidigare att plocka fram inkomstuppgifterna. Kammarrätten gav därför klagandena rätt i samtliga fall och visade målen åter till Försäkringskassan för ny handläggning.

Försäkringskassan överklagade kammarrättens domar men nu har Högsta förvaltningsdomstolen avslagit kassans överklagande. HFD lyfter fram den omständigheten att arbetsskadelivränta är tänkt att försätta den försäkrade i samma ekonomiska situation som innan skadan och då måste ett så korrekt inkomstunderlag som möjligt tas fram. Därför ska Försäkringskassan gå efter gällande kollektivavtal och när sådant inte finns, beräkna livränteunderlaget enligt Semesterlagens regelverk.

De tre personerna hade beviljats rättshjälp av IF-Metall och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt