Högsta förvaltningsdomstolen prövar egen uppsägning från deltidsanställning

Kvinnan avslutade sin anställning på egen begäran på grund av arbetslöshetskassans s.k. 75-dagars regel. Arbetslöshetskassan stängde då av henne från rätt till arbetslöshetsersättning under 45 ersättningsdagar.

Högsta förvaltningsdomstolen meddelar nu prövningstillstånd i fråga om hon haft giltig anledning att säga upp sig från sin deltidsanställning.

En person ska inte stängas av från ersättning utan anses ha giltig anledning att lämna sin deltidsanställning efter att ha förbrukat sina 75 ersättningsdagar har IAF (Inspektionen för arbetslöshetskassor) meddelat.

Förvaltningsrätten menade att det inte kan krävas att alla dagar faktiskt är förbrukade då det kan vara svårt för en deltidsarbetande att räkna ut exakt när detta sker utan att man måste göra en individuell bedömning. Kvinnan i målet hade förbrukat 73,5 dagar när hon lämnade arbetet på egen begäran.

Förvaltningsrätten angav att kvinnans anställning mer hade liknat en bisyssla och att följden av att kvinnan lämnat sin deltidsanställning inte var proportionerlig med hänsyn till omfattningen av anställningen. Med hänsyn till den ringa omfattningen av deltidsarbetet och att kvinnan lämnat sin anställning med anledning av att hennes ersättningsdagar under anställningen skulle ta slut blev förvaltningsrättens bedömning att hon har haft en giltig anledning att lämna anställningen och att beslutet om avstängning från ersättning ska upphävas.

Kammarrätten var dock av motsatt uppfattning. Kammarrätten ansåg inte att kvinnans anställning var att betrakta som bisyssla. Mot bakgrund av att bedömningen av vad som utgör giltig anledning för att sluta på ett arbete på egen begäran är restriktiv samt mot bakgrund av IAF:s kommentar till 43§ ALF ansåg kammarrätten att kvinnan inte har haft giltig anledning att avsluta sin anställning och att arbetslöshetskassan alltså hade haft fog för sitt beslut att stänga av henne under 45 dagar.

Och nu ska alltså Högsta förvaltningsdomstolen klargöra rättsläget.

Ombud för kvinnan var förbundsjurist Anne Rajmic, LO-TCO Rättsskydd AB, tel: 08 – 676 63 21, e-mail: anne.rajmic@fackjuridik.com, och kvinnan hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Vision (f.d. SKTF).

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt