Högsta förvaltningsdomstolen klargör flera frågor om sjukersättning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en aktuell dom avgjort ett mål om sjukersättning och klargjort flera frågor kring rätten till ersättning. Målet rörde en kvinna med sjukdomsbesvär i form av bl.a. ett kroniskt smärttillstånd och utmattningssyndrom och med en tioårig sjukdomshistorik. Kvinnan hade nekats sjukersättning i kammarrätten men HFD ger henne nu rätt och beviljar henne ersättning.

HFD slår fast att vid bedömningen av om arbetsförmågan kan anses stadigvarande nedsatt ska man lägga vikt vid om den försäkrade bedömts vara arbetsoförmögen under tidigare perioder och hur långa de perioderna varit.

Dessutom konstaterar HFD att det är medicinsk och annan utredning i det enskilda fallet som är avgörande då det är fråga om sjukdomsbesvär för vilka inga generella slutsatser kan dras, som i det aktuella fallet. En individuell bedömning ska alltså alltid göras. Rätten lägger också vikt vid Arbetsförmedlingens bedömning utöver den medicinska utredningen.

Domen öppnar för en mer generös tolkning av rätten till sjukersättning för framförallt de försäkrade som har haft nedsatt arbetsförmåga till följd av sjukdom under lång tid.

Du som tidigare har fått avslag på din ansökan om sjukersättning har rätt att ansöka på nytt hos Försäkringskassan.

Ytterligare upplysningar kan lämnas av förbundsjurist Magnus Eriksson, tel. 08-676 6347 eller förbundsjurist Claes Jansson tel 08-676 6316.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt