Högsta förvaltningsdomstolen godkänner belastningsskada

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD, (tidigare Regeringsrätten) har slagit fast att en elektrikers skulderbesvär är en arbetsskada. Domen är den första från högsta instansen som gäller belastningsskada enligt 2002 års arbetsskadelag.

När axelskadan visade sig hade mannen arbetat som elektriker under ca fyra års tid. Arbetet krävde att armarna under långa stunder hölls över huvudet och han hade använt vibrerande handverktyg, bl.a. skruvdragare och slagborrmaskin. Han hade också vid ett tillfälle råkat ut för en kraftig momentan överbelastning i axeln under arbete med kabeldragning (dock inte något olycksfall i försäkringsrättslig mening).

Diagnosen för mannens skulderbesvär har skiftat, men bestämdes till slut till skuldermyalgi (ospecifika skulderbesvär). Försäkringskassan har anfört att detta enbart är en symtomdiagnos och att inga objektiva fynd fanns på röntgen, etc., vilket skulle tala emot ett samband. Kassan har också anfört att det inte finns tillräckliga vetenskapliga bevis för ett samband mellan arbete och myalgi, samt att fyra års exponering i vart fall är för kort. – HFD finner dock att kunskaperna enligt den medicinska forskningen är tillräckliga för att även skuldermyalgi kan orsakas av sådana ställningar som mannen arbetat i. Domstolen konstaterar att det visserligen inte med säkerhet går att slå fast sambandet mellan mannens arbete och skadan, men att 2002 års arbetsskadelag inte heller kräver full bevisning. HFD framhåller också att avsikten med lagändringen 2002 var att det skulle bli lättare att få en belastningsskada godkänd.

Mot bakgrund av de vetenskapliga bevisen, de faktorer som förekommit i arbetet, mannens sjukdomsutveckling, samt att andra förklaringar till besvären saknas, finner HFD att övervägande skäl talar för ett samband mellan arbetet och besvären. Skadan godkänns därför som arbetsskada.

Fem läkare med olika specialistkunskaper ansåg att samband förelåg medan tre hävdade motsatsen. Det får konstateras att beviskraven för att få en godkänd arbetsskada fortfarande är höga, trots bevislättnaden i 2002 års lag.

HFD:s dom meddelades den 20 maj 2011 och har mål nummer 7217-09.

Svenska Elektrikerförbundet har beviljat sin medlem rättshjälp i ärendet, vilket innebär att förbundet står för alla kostnader för processen. Ombud i domstolen var förbundsjurist Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB, 
08-676 63 20

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt