Handels vinner i Arbetsdomstolen – Butiksanställd avskedad utan grund

En Coop-butik i Halmstad avskedade en medlem i Handelsanställdas förbund som anklagats för ett stort antal brott mot anställningsavtalet. Arbetsgivaren hävdade att den anställde efter en omorganisation var missnöjd med den nya situationen. Hon påstods bl.a. ha misskött sig, maskat, inte följt instruktioner, haft samarbetsproblem, använt mobilen i strid med reglerna, varit otrevlig mot kunder och försökt sabotera verksamheten. Arbetsdomstolen har nu ogiltigförklarat avskedandet och förpliktat arbetsgivaren att betala lön och skadestånd till medlemmen. I en noggrann genomgång av arbetsgivarens många påståenden finner domstolen att arbetsgivaren inte har lyckats visa att det har förekommit sådan misskötsamhet att det finns laga skäl för avskedandet eller ens saklig grund för uppsägning. Arbetsdomstolen har även avgjort en tidigare oreglerad fråga, nämligen huruvida arbetsinkomster från en annan arbetsgivare i tiden efter ett avskedande ska avräknas från den lön som arbetsgivaren är skyldig att betala vid ett ogiltigförklarande. Domstolen har kommit fram till att sådan avräkning ska ske och åberopat systematiska och principiella skäl för att tillämpa skadeståndsrättsliga principer i denna situation.

Arbetsdomstolens dom den 18 januari 2023, AD 2023 nr 2. Ombud var Linn Munthe och Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt