Full ersättning för tandvårdskostnader vid arbetsskada

En kvinna fick omfattande tandskador till följd av en cykelolycka på väg till arbetet. Tandskadorna har krävt behandling av såväl hennes ordinarie tandläkare som av specialisttandläkare. På initiativ av den ordinarie tandläkaren remitterades kvinnan vidare till en specialistmottagning. Försäkringskassan vägrade att lämna full ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring för den vård kvinnan erhöll vid specialistmottagningen. Försäkringskassan menade att det endast fanns stöd för att lämna ersättning motsvarande det pris som anges i den så kallade referensprislistan.

Enligt arbetsskadeförsäkringen ersätts kostnader för nödvändig tandvård som uppstått på grund av en arbetsskada. Då hela kostnaden för tandvården har samband med arbetsskadan överklagade kvinnan kassans beslut till Förvaltningsrätten i Stockholm. Förvaltningsrätten delade kvinnans uppfattning och bedömde att det förhållandet att kostnaden överstiger referenspriset inte utgör skäl att neka ersättning. Aktuella kostnader ansågs nödvändiga. Kvinnan hade därmed även rätt till kompensation för den del som översteg priset enligt referensprislistan.

Försäkringskassan överklagade förvaltningsrättens dom. Kammarrätten i Stockholm har nu meddelat att målet inte tas upp till prövning av domstolen, varför förvaltningsrättens dom står fast.

Kvinnan har haft rättshjälp genom Civilekonomerna. Ombud var förbundsjuristen Erika Ejderhamn Roupé, 08-676 63 37

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt