Frisör inte skyldig betala skadestånd för sms till tidigare kunder

En frisör anställd på en salong i västra Sverige sade upp sig och tog anställning på en annan salong. Efter att hon påbörjat sin nya anställning skickade hon sms till ett tiotal kunder som hon hade haft hos sin tidigare arbetsgivare. I sms:en informerade hon om sin nya arbetsplats. Hon skrev också på sin blogg om att hon hade bytt arbetsplats.

Hennes tidigare arbetsgivare hävdade att hon skulle ha kopierat företagets kundregister och att hon i strid med kollektivavtalet skulle ha hänvisat till sin tidigare anställning i annonsering. Hennes tidigare arbetsgivare väckte talan i Arbetsdomstolen och yrkade allmänt och ekonomiskt skadestånd för brott mot lojalitetsplikten i anställningsavtalet, brott mot en kollektivavtalsbestämmelse om lojalitet m.m. samt brott mot företagshemlighetslagen.

Arbetsdomstolen anför i sin dom bl. a. att företagshemlighetslagen ger uttryck för principen att en arbetstagare sedan anställningen har upphört som en utgångspunkt fritt kan utnyttja den erfarenhet, yrkesskicklighet och kunnande som han eller hon förvärvat under anställningen, även till den del kunskapen innefattar företagshemligheter. För att skadeståndsskyldighet för arbetstagaren ska komma i fråga krävs att arbetstagaren på ett stötande sätt har missbrukat det förtroende som följer av anställningsförhållandet.  Arbetsdomstolen finner inte styrkt att frisören skulle ha kopierat kundregistret. I frågan om annonsering finner Arbetsdomstolen att bestämmelsen i kollektivavtalet endast avser arbetsgivare. Arbetsgivarsidans talan avslås i sin helhet. Arbetsdomstolens dom 2015 nr 35.

Ombud för frisören och Handelsanställdas förbund var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.  

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt