Friande dom om Arbetsmiljöbrott överklagad

Natten mot måndagen den 11 december 2013 inträffade en arbetsplatsolycka där arbetstagaren M omkom när han utförde sina vanliga arbetsuppgifter vid den så kallade stränggjutningsmaskinen vid Ovako Bar AB i Smedjebacken.

När olyckan inträffade utförde M arbetsmomentet ”byte av startpinne”, ett arbetsmoment som genomfördes manuellt inne i maskinens produktionsområde samtidigt som stålsträngar om ca 900 grader sakta passerade platsen där arbetsmomentet utfördes. Av okänd anledning hamnade M, som utförde arbetsuppgiften ensam, på rullbandet och hamnade under en av de heta stålsträngarna. M omkom på grund av att han exponerats för intensiv hetta.

Åklagarmyndigheten, Riksenheten för Miljö- och Arbetsmiljömål Stockholm, väckte åtal mot två chefer anställda vid Ovako Bar AB för arbetsmiljöbrott innefattande vållande till annans död samt väckte även talan om företagsbot om 1 500 000 kr mot Ovako Bar AB på grund av att arbetsmiljöbrottet. Målsägandena biträdde åtalet.

Tingsrätten kom fram till att det har förelegat en bristfällig riskbedömning avseende arbetsmomentet byte av startpinne samt att arbetsgivaren åsidosatt Arbetsmiljöverkets föreskrift om ensamarbete eftersom arbetstagaren inte snabbt kunde få hjälp vid en nödsituation och då arbetsgivaren inte krävt att arbetsmomentet skulle utföras av två arbetstagare. Tingsrätten fann dock att det inte förelåg ett tillräckligt samband mellan arbetsgivarens oaktsamhet och den dödliga utgången och friade de båda tilltalade samt ogillade yrkandet om företagsbot.

Åklagaren har överklagat målet till Svea hovrätt och målsägandena biträder åtalet även i hovrätten. Josephine Trinder, förbundsjurist vid LO-TCO Rättsskydd, är förordnad målsägandebiträde i målet, 08-6766338.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt