Försäkringskassans beslut vinner laga kraft om de inte klagas på i tid

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har i en dom meddelad den 21 december 2016 klargjort att om man inte i tid begär omprövning av Försäkringskassans beslut, vinner beslutet laga kraft, det vill säga man förlorar rätten att få beslutet omprövat av Försäkringskassan. Det är inte längre möjligt att istället begära att Försäkringskassan på nytt prövar samma sak som har avgjorts i det lagakraftvunna beslutet och fattar ett nytt grundbeslut.

Rättsläget är därmed detsamma som det var före 2005. Har man missat att begära omprövning eller överklaga i tid, förlorar man rätten att få beslutet omprövat av Försäkringskassan eller prövat av förvaltningsrätten. Detta går inte längre att bota genom att hos Försäkringskassan begära ny prövning av samma fråga som har avgjorts i det lagakraftvunna beslutet.

Bakgrund

Det finns två slags beslut som Försäkringskassan kan fatta; dels grundbeslut och dels omprövningsbeslut. Om man är missnöjd med grundbeslutet kan man inom två månader begära att Försäkringskassan omprövar beslutet. Om Försäkringskassan inte ändrar sig vid omprövningen kan man överklaga omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten. Även detta måste ske inom två månader. Före 2005 gällde att om man hade missat att i tid klaga på ett beslut, oavsett om det var frågan om ett grundbeslut eller ett omprövningsbeslut, kunde man inte begära att Försäkringskassan på nytt skulle pröva samma sak som avgjorts i det lagakraftvunna beslutet. Klagade man inte i tid förlorade man rätten att få den fråga som beslutet avsåg prövad.

2005 fastslog dåvarande Regeringsrätten att även om man inte hade klagat på ett beslut inom föreskriven tid, hade man möjlighet att hos Försäkringskassan begära att kassan på nytt skulle pröva frågan, på samma sätt som skett första gången. Försäkringskassan skulle då fatta ett nytt beslut i sakfrågan, med samma tidsfrist för att klaga på beslutet, som första gången saken prövades. Regeringsrättens dom innebar ett radikalt brott med den ditintills gällande principen att ett beslut där klagotiden löpt ut, inte kunde omprövas av kassan eller överklagas till förvaltningsrätten. Den tid på två månader inom vilken man måste begära omprövning eller överklaga, kom därför i praktiken att sakna betydelse.

Den 1 januari 2011 trädde socialförsäkringsbalken (SFB) i kraft, avsedd att utan några egentliga ändringar i sak ersätta framför allt lagen om allmän försäkring och lagen om arbetsskadeförsäkring. En ny bestämmelse infördes dock i SFB, som angav att om Försäkringskassan en gång hade omprövat ett grundbeslut, kunde detta omprövningsbeslut inte omprövas på nytt av Försäkringskassan. Den fråga som nu uppkom var om man i enlighet med 2005 års avgörande kunde begära ny prövning av omprövningsbeslutet hos Försäkringskassan, om man hade missat att i tid överklaga beslutet till förvaltningsrätten. I en dom 2013 fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att bestämmelsen i SFB, som hindrar Försäkringskassan att ompröva ett fattat omprövningsbeslut, också hindrar att man kan begära och få en ny prövning av beslutet hos Försäkringskassan. En sådan begäran är enligt HFD att likställa med en begäran om omprövning av omprövningsbeslutet. Därmed var rättsläget när det gäller omprövningsbesluten likadant som före 2005 års avgörande; missar man att i tid överklaga ett omprövningsbeslut kan man inte få samma sak prövad på nytt av Försäkringskassan.

Den nyligen meddelade domen från 2016 rör ett grundbeslut som den försäkrade inte hade begärt att få omprövat i tid, varför det hade vunnit laga kraft. Istället begärde den försäkrade – i enlighet med 2005 års dom – att Försäkringskassan skulle pröva samma sak på nytt, genom ett nytt grundbeslut med möjlighet att begära omprövning inom två månader. Eftersom det i SFB inte finns någon motsvarande regel som hindrar Försäkringskassan att på nytt pröva samma fråga som har prövats i ett lagakraftvunnet grundbeslut, föreföll detta möjligt. HFD anser emellertid att man mot bakgrund av 2013 års avgörande inte kan ha två parallella ordningar, där den som avstår från att begära omprövning skulle kunna få till stånd nya prövningar av samma fråga hur många gånger som helst, till skillnad från den som har begärt omprövning och fått avslag, men inte överklagat i tid. HFD anser därför att den enskildes rätt till ny prövning av en fråga som har avgjorts i ett lagakraftvunnet beslut bör bedömas på samma sätt, oavsett om det rör sig om ett grundbeslut eller ett omprövningsbeslut som det inte har klagats på i tid.

HFD:s mål nr 6902-15. Frågor besvaras av Mikael Sjöberg, 08-6766361.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt