Försäkringskassan tolkar den nya rehabiliteringskedjan fel enligt ansvariga ministern Cristina Husmark Pehrsson

Vid ett av AFA Försäkring anordnat seminarium den 28 januari 2009 ”Hur har det gått med rehabiliteringskedjan” var Cristina Husmark Pehrson inbjuden att redovisa Regeringens senaste reformer inom sjukförsäkringen.

Cristina Husmark Pehrson inledde seminariet med att tala fritt om sjukförsäkringsreformerna och de förväntade konsekvenserna av dessa. Bland annat nämndes då att den nya rehabiliteringskedjan inte är tänkt att tillämpas på så vis att den som har en anställning automatiskt ska få sin sjukpenning indragen efter 6 månader bara för att personen ifråga har en arbetsförmåga på den reguljära arbetsmarknaden. Cristina Husmark Pehrson uppgav att indragning av sjukpenning efter 6 månader för den som har en anställning inte ska komma ifråga om personen väntar på behandling, är inne i rehabilitering eller förväntas kunna återgå till sitt arbete.

Uttalandet väckte frågor både från representanter från de fackliga organisationerna och från Försäkringskassan. Från fackligt håll framhölls att man redan sett exempel på medlemmar med anställning som fått sin sjukpenning indragen när 6 månader förflutit trots att rehabilitering pågår med motiveringen att han eller hon har arbetsförmåga i ett annat arbete på arbetsmarknaden. En handläggare från Försäkringskassan uttryckte förvåning över ministerns uttalanden eftersom hon fått uppfattningen att lagstiftarens avsikt med rehabiliteringskedjan varit att sjukpenningen ska dras in efter 6 månader för den som har arbetsförmåga i ett reguljärt arbete på arbetsmarknaden, även om personen ifråga har en anställning.

Cristina Husmark Pehrson besvarade frågorna genom att uppge att hon inte kunde lägga sig i eller ansvara för de tillämpningsföreskrifter som Försäkringskassan utfärdat om hur rehabiliteringskedjan ska tolkas, men att läget nog kommer att klarna när det kommer rättspraxis på området. Ministern ansåg sig inte ha befogenheter att ingripa och klargöra lagstiftarens avsikter med rehabiliteringskedjan, trots att det för den sittande församlingen var uppenbart att Försäkringskassan inte kommer att tillämpa rehabiliteringskedjan på så vis som Cristina Husmark Pehrson uppgav att det var tänkt.

Susanna Kjällström, förbundsjurist

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt