Försäkringskassan fick inte ändra sitt beslut om att bevilja sjukpenning

Försäkringskassan hade beviljat en medlem hel sjukpenning avseende en period om ca fyra månader. Ungefär en månad efter att beslutet hade fattats stoppade Försäkringskassan utbetalningarna och beslutade därefter att ändra sitt tidigare beslut om att bevilja sjukpenning. Försäkringskassan ansåg att de insatser medlemmen gjorde för sitt barn och som hon, ungefär en vecka innan hon beviljades sjukpenning, hade beviljats vårdbidrag på halvtid för kunde jämställas med arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete och att hon därför inte hade rätt till sjukpenning. Efter omprövning ändrades beslutet på så sätt att medlemmen fick rätt till halv sjukpenning.

Försäkringskassan får bara ändra ett gynnande beslut under vissa, i lag fastslagna, förutsättningar. Försäkringskassan hänvisade dock inte till någon av dessa bestämmelser och angav inte heller några av dessa särskilda förutsättningar i sitt beslut. I stället anförde Försäkringskassan först i förvaltningsrätten att beslutet hade ändrats med stöd av 37 § förvaltningslagen där det anges att ett beslut får ändras till nackdel för den enskilde om det funnits ett ändringsförbehåll i det ursprungliga beslutet. I detta fall fanns det ett ändringsförbehåll med innebörden att beslutet fick ändras om nya omständigheter har tillkommit.

Förvaltningsrätten kritiserade i sin dom Försäkringskassan för att man inte hänvisat till 37 § förvaltningslagen i besluten och angav att detta måste anses vara en brist och att denna brist försvårar för den enskilde att förstå och bemöta myndighetens beslut. Förvaltningsrätten konstaterade vidare att en förutsättning för att få ändra beslutet med stöd av 37 § förvaltningslagen i detta fall är att det tillkommit nya omständigheter i ärendet. Eftersom beslutet om halvt vårdbidrag redan var fattat när Försäkringskassan beviljade medlemmen sjukpenning kan detta inte anses vara en ny omständighet. Eftersom Försäkringskassan inte heller har åberopat några andra nya omständigheter eller gjort gällande andra skäl för att få ändra ett gynnande beslut har Försäkringskassan inte haft rätt att ändra beslutet om sjukpenning. Medlemmen har därför rätt till den sjukpenning hon sedan tidigare har beviljats.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Svenska Kommunalarbetareförbundet. Ombud var förbundsjuristen Lina Gertzell, 08-676 63 65.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt