Försäkringskassan får kritik av JO för långsam och bristfällig handläggning

JO kritiserar Försäkringskassan för långsam och bristfällig handläggning i ett ärende om verkställighet av en dom från kammarrätten. Kalle som är född 1949 hade med hjälp av Kommunalarbetareförbundet och LO-TCO Rättskydd drivit ett ärende om rätt till sjukersättning som han ansökte om i mars 2008. Kalle hade förutom sina sjukdomsbesvär (kärlkramp, knäskada, recidiv stämbandscancer) även grava läs- och skrivsvårigheter. I en dom den 22 oktober 2012 visade Kammarrätten i Göteborg ärendet åter för ny prövning av Försäkringskassan på grund av vissa felaktigheter i det ursprungliga beslutet. Först den 10 juni 2013 fattade Försäkringskassan ett formellt riktigt beslut om avslag på rätten till sjukersättning. Ärendet ligger nu för avgörande i förvaltningsrätten och Kalle har tidigare tagit ut sin ålderpension i förtid.

JO konstaterar att domstols beslut om bl.a. sjukersättning gäller omedelbart och ska verkställas så snart som möjligt, om inte något annat anges i beslutet. JO kritiserar Försäkringskassan för omotiverad passivitet och att man först efter fyra månader fattade ett grundbeslut och att det sedan tog drygt tio veckor innan beslutet omprövades. Detta trots att JO vid tidigare tillfällen betonat vikten av att beslut om omprövning ska ske inom sex veckor, om det inte finns särskilda skäl.

Dessutom fick Försäkringskassan kritik för att man inte hade kommunicerat handlingar med ombudet som JO i tidigare beslut påtalat ska ske om den försäkrade har ett ombud som ska företräda honom. Kassan får också kritik för en bristande noggrannhet i handläggningen i form av bristfällig dokumentation och felskrivningar av datum i bl.a. beslut.

Försäkringskassan svarade JO att man ser allvarligt på det inträffade och att åtgärder ska vidtas på det aktuella kontoret för att se till att rutinerna följs och för att undanröja risken för liknande misstag i framtiden.

Ombud för Kalle är förbundsjurist Claes Jansson, LO-TCO Rättsskydd AB, claes.jansson@fackjuridik.com”>claes.jansson@fackjuridik.com, tel 08-676 63 16.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt