Försäkringskassan får bakläxa för beräkning av ersättning på grund av arbetsskada

Kammarrätten har funnit att en medlem i Livsmedelsarbetareförbundet har fått ersättning på grund av en arbetsskada (s.k. livränta) på ofullständigt underlag, varför Försäkringskassan måste göra en ny utredning.

År 2005 var medlemmen med om en arbetsplatsolycka där han blev påkörd av en truck och klämdes fast mellan truckens last och en vägg. När han väl lyckades klämma sig loss välte lasten över honom. Olyckan ledde till stora skador och besvär.

Medlemmen har därefter rehabiliterats tillbaka till en halv arbetsförmåga i ett väl anpassat lönebidragsarbete. På den andra halvan har han uppburit halv tidsbegränsad sjukersättning. Medlemmen har också under dessa år haft livränta på grund av sin arbetsskada. Livräntan har täckt mellanskillnaden mellan vad han skulle haft i lön om han hade kunnat arbeta kvar på heltid i sitt tidigare arbete och den inkomst han haft efter olyckan.

Efter att de nya, strängare sjukersättningsreglerna trädde i kraft bedömde Försäkringskassan att medlemmen inte längre hade rätt till halv sjukersättning. Samtidigt bedömde Försäkringskassan att medlemmen skulle kunna arbeta heltid i ett anpassat arbete – tvärtemot vad läkarna och Arbetsförmedlingen ansåg – och beräknade medlemmens livränta utifrån det. Det var alltså inte medlemmens arbetsförmåga som hade blivit bättre, utan reglerna om sjukersättning som hade blivit strängare. Försäkringskassan angav dock inte vilken typ av arbete som var realistiskt att medlemmen skulle klara av på heltid, något Försäkringskassan har en skyldighet att göra när det gäller ersättning från arbetsskadeförsäkringen (till skillnad från vad som gäller vid ersättning från sjukförsäkringen). 

Kammarrätten har nu kommit fram till att Försäkringskassan har brustit i sitt utredningsansvar och skickat tillbaka ärendet för förnyad utredning av medlemmens livränta. Kammarrätten har hänvisat till rättsfallet RÅ 2008 not. 17 och Försäkringskassans omfattande utredningsskyldighet när det gäller att utreda rätten till livränta utifrån den försäkrades förutsättningar, dvs. med hänsyn tagen till bland annat den försäkrades skada, utbildning, ålder och tidigare arbetslivserfarenhet.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Livsmedelsarbetareförbundet. Ombud var förbundsjuristen Kerstin Burman, tel. 08-676 63 40, kerstin.burman@fackjuridik.com”>kerstin.burman@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt