Försäkringskassan backar – medlem i SEKO slipper återkrav på 650 701 kronor och får tillbaka sin gamla livränta

Fallet är ett exempel på att Försäkringskassans utredningar i samband med indragning respektive krav på återbetalning av livränta, ofta är ytliga eller ofullständiga. Det kan få förödande ekonomiska konsekvenser för den enskilde, eftersom livräntan vanligen har betalats ut under många år när Försäkringskassan hör av sig. Det är inte ovanligt att återbetalningskraven uppgår till hundratusentals kronor. Utredningarna är komplicerade och får den enskilde inte professionell hjälp är det svårt för denne att förstå vad som brister i utredningen och hur han/hon ska kunna komplettera den på bästa sätt.

U. hade 1988 på grund av en arbetsskada bytt arbete från byggnadsplåtslagare till driftstekniker. Lönen som driftstekniker var betydligt lägre och U. fick därför livränta för inkomstförlusten. 2009 – mer än tjugo år senare – kontaktade Försäkringskassan U. och påstod att han numera tjänade mer efter skadan, än vad han skulle ha gjort som oskadad i yrket som plåtslagare. Eftersom den arbetsgivare U. var anställd hos innan skadan inte längre fanns kvar, hade Försäkringskassan med stöd av de allmänna löneökningarna inom byggnadsbranschen räknat upp den lön U. hade som plåtslagare innan skadan.

Detta ledde till att Försäkringskassan drog in livräntan. Vidare menade Försäkringskassan att U. inte hade fullgjort den, som man påstod, lagliga skyldighet han hade att till Försäkringskassan – år för år – anmäla sina inkomster efter skadan. Försäkringskassan fattade därför också beslut om att U. skulle betala tillbaka den livränta han hade haft mellan januari 2003 och november 2009; sammanlagt 650 701 kronor.

U. hade hela tiden efter skadan arbetat med samma arbetsuppgifter och hans lön efter skadan hade under årens lopp bara höjts med de avtalsenliga löneökningarna. U. begärde omprövning. Hans ombud från LO-TCO Rättsskydd tog fram en mer exakt inkomstutredning. Dessutom fanns uppgifter om vilka marknadslöner man betalade till byggnadsplåtslagare. Jämförde man dessa löneuppgifter med U:s faktiska inkomster efter skadan, såg man tydligt att lönen som driftstekniker fortfarande var lägre än lönen för plåtslagare inom Stockholmsområdet.

Försäkringskassan höll med om att de nya inkomstuppgifterna som ombudet hade tagit fram var mer exakta än de uppgifter Försäkringskassan hade åberopat när man drog in livräntan o.s.v. Kassan ändrade sina beslut; U. fick tillbaka sin livränta och var inte längre återbetalningsskyldig.

U. hade fått rättshjälp via sitt fackförbund SEKO och företräddes av Mikael Sjöberg LO-TCO Rättsskydd AB.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt