Förlikning i hovrätt gav IF-Metall medlem 300 000 kronor.

LO-TCO Rättskydd AB har utverkat 300 000 kronor åt en fackföreningsmedlem i en förlikning med ett trafikförsäkringsbolag. Målet låg i hovrätten och gällde om den s k ”72 timmars regeln” var tillämplig vid kvarstående besvär efter en whiplashskada. Den s.k. ”72 timmars regeln” är en regel som försäkringsmedicinska rådgivare angett som en gräns inom vilka besvär måste ha uppstått efter en skada mot halsryggen för att skadan ska anses ha ett samband med olyckan. Gränsen är inte exakt. Många gånger uttrycks den som att besvären måste ha uppstått direkt, eller i vart fall inom något till några dygn efter olyckan.

Mannen ifråga ådrog sig en nackskada vid ett trafikolycksfall i arbetet i juni 2001. Han sökte vård elva dagar efter olyckan. Besvären kvarstod därefter och medförde flera års sjukskrivning. Försäkringsbolaget och Trafikskadenämnden fann vid sina respektive prövningar att besvären som mannen sökt vård för elva dagar efter olyckan inte kunde sättas i samband med olyckan. Skälen för detta var att mannen vid de första vårdkontakterna -enligt journalerna- inte uppgivit att han varit med om en olycka och att han vid det första besöket angav att han haft besvären under en vecka och således inte under elva dagar.

Mannen fick med stöd av den fackliga rättshjälpen möjlighet att väcka talan vid Stockholms tingsrätt. Tingsrätten ogillande därefter mannens talan. Därefter kom Försäkringskassan vid arbetsskadeprövningen fram till samma resultat. Efter omprövning hos Försäkringskassan fick LO-TCO Rättskydd AB gehör för att samband förelåg. Inför prövningen i Svea hovrätt avvisades ny bevisning i form av Försäkringskassans beslut och nytillkomna medicinska fynd. Trots detta kunde LO-TCO Rättskydd utverka en förlikningslösning med trafikförsäkringsbolaget motsvarande 300 000 kronor i hovrätten. Genom den av rättskyddet utverkade ersättningen är mannens ekonomiska framtid tryggad.

För närvarande är det svårt att få whiplashskador godkända av såväl trafikförsäkringsbolag som Försäkringskassan. Inställningen har under senare år hårdnat betydligt. Undertecknad har tillsammans med en specialist i neurokirurgi i Läkartidningen väckt debatt kring det rimliga i den förändrade synen på samband i whiplashskademål.

Mannen är medlem i IF-Metall. Ombud för mannen var förbundsjuristen Ulf Lejonklou, 08-6766357.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt