Följer rätt till tidigare pensionsålder med vid övergång av verksamhet?

SEKO och Unionen stämmer Relacom till Arbetsdomstolen.

SEKO och Unionen hävdar att Relacom AB genom reglerna om övergång av verksamhet har blivit bunden av ca 1200 anställningsavtal innefattande rätt till förtida ålderspension med arbetstagare som tidigare var anställda av Televerket och Telia AB.

De aktuella anställningsavtalen innehåller uppgift om att en särskild pensionsplan skall tillämpas i enlighet med det tidigare gällande kollektivavtalet ITP-Tele. Detta kollektivavtal innefattar en rätt till förtida ålderspension vid 60 respektive 63 års ålder. I anställningsavtalen har dessutom influtit pensionsutfästelser om rätt till förtida ålderspension som gjordes från den tidigare arbetsgivaren Telia AB (numera TeliaSonera AB). TeliaSonera AB skickade kompletteringar till anställningsavtalen till alla de berörda arbetstagarna med direkta utfästelser om rätten till förtida ålderspensioner.

Relacom AB har ansökt hos Länsstyrelsen i Stockholms län om att få ta över och garantera tidigare gjorda pensionsutfästelser. Länsstyrelsens beslut blev att acceptera att Relacom AB tog över pensionsutfästelserna. De berörda arbetstagarna har uppfattat dessa garantier från Relacom AB som en utfästelse som de kan göra gällande.

SEKO och Unionen hävdar vidare att anställningsavtalen innefattar reglerna om rätt till förtida ålderspension enligt det upphörda centrala kollektivavtalet ITP-Tele.

Även det kollektivavtal som Relacom AB är bundet av, det centrala kollektivavtalet ITP, anger i § 5.1 att ”arbetsgivaren och tjänstemannen kan komma överens om att ändra pensionsåldern till lägre pensionsålder”. De anställningsavtal som åberopas är sådana överenskommelser som avses i § 5.1. och av det följer att Relacom AB har skyldighet att utge de aktuella förtida ålderspensionerna.

Det skall tilläggas att det i 6 b § LAS regleras att avtalade ålderspensioner är undantagna reglerna för övergång av verksamhet. Detta pensionsundantag avseende ålderspensioner omfattar dock inte förtida ålderspension reglerat i bestående anställningsavtal.

Dom i målet kan förväntas under 2009.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt