Fler medlemmar slipper betala tillbaka ersättning

Två medlemmar i fackförbunden Svenska Livsmedelsarbetareförbundet respektive Fackförbundet ST har med hjälp av LO-TCO Rättsskydd fått rätt genom domar i kammarrätterna och slipper därmed betala tillbaka stora belopp.

Försäkringskassan hade beslutat att kräva tillbaka många års utbetald livränta (arbetsskadeersättning) för de två medlemmarna. Kassan menade att medlemmarna inte anmält sina inkomstökningar under åren, och att de i vart fall borde förstått att de inte längre hade rätt till livränta.

Kammarrätten i Göteborg konstaterar nu i den ena domen, som rörde en lastbilschaufför som skadat sig och tvingats byta bransch och i stället börja arbeta på mejeri, att omständigheten att medlemmen erhållit relativt mycket övertidsersättning i sitt nya arbete inte innebär att att hans arbetsförmåga förbättrats eller att han börjat arbeta i högre utsträckning än tidigare. Det föreligger vidare inte någon anmälningsskyldighet för rena inkomstökningar. Inte heller kunde han anses ha kunskaper om löneutvecklingen i sitt tidigare arbete eller på annat sätt ha förstått att han fått livränta som han inte haft rätt till. Återkravet på drygt 355 000 kr upphävdes helt.

I den andra domen slår Kammarrätten i Jönköping fast att de inkomster medlemmen haft i sitt nya arbete som studievägledare inte skilde sig i sådan omfattning från den inkomst hon skulle haft i sitt gamla yrke som vårdbiträde att hon borde förstått att hon inte haft rätt till ersättningen. Den omständigheten att hon bytt arbete med löneökningar under perioden hade inte heller någon betydelse. Återkravet avsåg perioden från och med år 2003, men först år 2010 anser kammarrätten att medlemmen fått så hög lön att hon borde insett att hon inte längre hade rätt till livränta. Återkravet för övriga sju år, ett belopp på ca 150 000 kr, upphävdes helt.

Medlemmarna hade beviljats rättshjälp av sina fackförbund LIVS respektive ST. Ombud för medlemmarna var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47, magnus.eriksson@fackjuridik.com.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt