Flagranta brott mot Hamn- och Stuveriavtalet kostar hamnbolag 550 000 kr

Idag meddelade Arbetsdomstolen dom i ett mål mellan hamnbolaget Shorelink och Transport gällande ett stort antal kollektivavtalsbrott. Shorelink är medlem i Sveriges Hamnar och bundna av Hamn- och Stuveriavtalet gentemot Transport. Bolaget har också träffat kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Vid en avtalskontroll i maj 2015 uppdagades att bolaget bröt mot ett stort antal bestämmelser i Hamn- och Stuveriavtalet om ersättningar och arbetstidens förläggning.

 Transport väckte talan i Arbetsdomstolen och yrkade allmänt skadestånd med sammanlagt 2,2 miljoner kr för kollektivavtalsbrott. På några punkter var det allmänna skadeståndet beräknat utifrån den vinst som Transport menade att bolaget gjort genom att bryta mot kollektivavtalet. Bolaget anförde att Sveriges Hamnar och Transport skulle ha känt till och accepterat att bolaget träffade överenskommelser med Hamnarbetarförbundet som avvek från Hamn- och Stuveriavtalet. Arbetsdomstolen anför i domen att bolaget har bevisbördan för detta samt att stränga beviskrav måste ställas på den som påstår något så ovanligt. Arbetsdomstolen finner att det är uppenbart att bolaget inte uppfyllt sin bevisbörda.

 Arbetsdomstolen fastställer ett gemensamt belopp i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrotten. Beträffande nivån sägs i domen att bolaget har medvetet gjort sig skyldigt till flagranta brott mot viktiga bestämmelser i kollektivavtalet och att skadeståndet måste sättas på en avskräckande hög nivå. Arbetsdomstolen bestämmer det allmänna skadeståndet för kollektivavtalsbrotten till 550 000 kr. Bolaget ansågs också ha gjort sig skyldigt till brott mot 38 § MBL i samband med inhyrning av personal. För detta förpliktigades bolaget betala allmänt skadestånd med 50 000 kr. När det gäller fördelningen av rättegångskostnaderna i målet tog Arbetsdomstolen hänsyn till att det utdömda allmänna skadeståndet uppgick till en fjärdedel av yrkat belopp. Storleken på det allmänna skadeståndet ska normalt inte påverka fördelningen av rättegångskostnaderna, skriver Arbetsdomstolen, men här hade parterna lagt fram utredning och argumenterat i frågan. Den reella tvisten hade därmed gällt också skadeståndets storlek. Transport fick ersättning med ungefär 75 % av sina rättegångskostnader.

 Arbetsdomstolens dom AD 2017 nr 6. Ombud för Transport var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.    

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt