Fick rätt till sjukpenning efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen

En man som var inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen men tillfälligt ”avaktualiserad” där, har fått rätt till sjukpenning när han insjuknade strax efter att ett tillfälligt arbete upphört. Våren 2008 hade en man två tillfälliga jobb på kortare tid än tre månader och var då avanmäld från arbetslöshetskassan. Han var dock anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Någon dag efter att hans sista jobb upphört sjukanmälde mannen sig då han fått kraftiga ryggsmärtor. Han hade ingen möjlighet att personligen besöka arbetsförmedlingen för att skriva in sig som aktivt arbetssökande igen. Försäkringskassan beviljade då inte sjukpenning för de fjorton första sjukdagarna. Beslutet motiverades med att mannen vid insjuknandet varken var i arbete eller inskriven och aktivt arbetssökande hos arbetsförmedlingen.

Mannen överklagade till länsrätten som biföll hans talan. Men sedan Försäkringskassan överklagat domen upphävde kammarrätten densamma och fastställde kassans beslut. Kammarrätten fann att mannen visserligen var anmäld på arbetsförmedlingen men som ”avaktualiserad” på grund av tillfälligt arbete och att han därmed inte var anmäld som aktivt arbetssökande.

Domen överklagades till Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen, HFD) som nu beviljar mannen sjukpenning för de första fjorton dagarna. Mannen var inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen under den aktuella perioden. Han får därmed anses uppfylla kravet i 3 kap. 10 c § AFL på att ha varit anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. HFD konstaterar dessutom att det medicinska underlaget visar att hans arbetsförmåga varit helt nedsatt på grund av sjukdom under perioden och att annat inte har framkommit än att han skulle ha varit beredd att anta erbjudet arbete om han varit frisk. Mål nr 104-10.

Ombud för mannen var Anne Rajmic på LO-TCO Rättsskydd, Stockholm, 08-6766321.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt