Felaktig lön medförde skyldighet för Försäkringskassan att räkna om sjukpenninggrundande inkomst (SGI)

Allan har varit sjukskriven mellan den 11 juni 2007 till den 28 oktober 2008 och har av Försäkringskassan erhållit sjukpenning för aktuell period. Den sjukpenningrundande inkomsten (SGI) som har legat till grund för ersättningen har dock varit felaktig då arbetsgivaren inte följt gällande kollektivavtal.

Förbundet har efter förhandlingar den 19 februari 2009 utverkat kompletterande lön till Allan samt även vänt sig till Försäkringskassan med begäran om omprövning av felaktig fastställd SGI. Försäkringskassan avslog rätten till omprövning med motiveringen att ett avtal om ny lön endast kan ligga till grund för högre SGI tidigast den dag som avtalet undertecknades. Detta gäller även om löneavtalet är retroaktivt och om det begåtts något kollektivavtalsbrott påverkar inte bedömningen.

Länsrätten avslog Allans överklagan med motiveringen att den omständigheten att löneavtalet har omförhandlats med retroaktiv verkan inte medfört att Försäkringskassans beslut blivit oriktigt av anledning som ska medföra ändring av beslutet med stöd av 20 kap. 10 a § lag om allmän försäkring (AFL).

Kammarrätten var av en helt annan åsikt och ansåg att om bara arbetsgivaren följt gällande kollektivavtal så hade Allan haft en högre inkomst än den som han faktiskt anmälde till Försäkringskassan. Förutsättningar fanns att ändra beslutet och målet återförvisades till Försäkringskassan för ny beräkning av SGI.

Allan hade beviljats rättshjälp av Livsmedelsarbetareförbundet och företräddes av förbundsjurist Jörgen Nilsson på LO-TCO Rättsskydd.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt