Familjehemsuppdrag innebar inte arbetsförmåga

Kammarrätten i Stockholm har avkunnat en dom i ett mål där rätten ändrade länsrättens dom och gav en kvinna rätt till hel sjukersättning.

Målet rörde en kvinna som var helt sjukskriven för maladoptiv stressreaktion och som tillsammans med sin make hade ett uppdrag som familjehem åt två barn. Dessa var barn till en nära anhörig till kvinnan. För detta uppdrag erhöll makarna arvode. De hade även tre egna barn.

Kvinnan var beviljad hel sjukersättning som löpte ut år 2006. Vid ansökan om fortsatt hel sjukersättning beslutade Försäkringskassan att endast halv tidsbegränsad sjukersättning skulle utgå. Försäkringskassans skäl för beslutet var att den vård och tillsyn av fosterbarnen som kvinnan utövade och den ersättning hon erhöll i fosterbarnsarvode visade att kvinnan hade en arbets- och försörjningsförmåga som motsvarade halvtidsarbete.

Kvinnan överklagade Försäkringskassans beslut till länsrätten som gick på Försäkringskassans linje. Kvinnan överklagade då länsrättens dom, med hjälp från LO-TCO Rättsskydd, till kammarrätten som meddelade prövningstillstånd.

Frågan i målet var således om den insats i hemmet som kvinnan utförde var att jämställa med en halv arbetsförmåga. LO-TCO Rättsskydd argumenterade bl.a. enligt följande.

Att vårdbidrag beviljats påverkar inte automatiskt en arbetsförmågebedömning. En bedömning måste göras i det enskilda fallet om vårdinsatserna kan jämställas med förvärvsarbete. Mot bakgrund av regeringsrättspraxis är det felaktigt att låta arvodets storlek påverka bedömningen av arbetsförmågan. LO-TCO Rättsskydd menade således att arvodets storlek inte nödvändigtvis avspeglar omfattningen av uppdraget och vilka insatser som krävs.

Det framgick även att kvinnans make tog ansvar för en större del av hushållsarbetet på grund av kvinnans sjukdom.

Kammarrätten i Stockholm ansåg att kvinnans arbetsinsatser i hemmet inte var av den omfattningen att de borde jämställas med förvärvsarbete, att det inte var visat att hennes arbetsinsatser i hemmet innebar en arbetsförmåga som skulle ha kunnat utnyttjas till förvärvsarbete samt att den medicinska utredningen visade på en helt nedsatt arbetsförmåga. Domen har vunnit laga kraft.

Kvinnan hade rättshjälp genom sitt fackförbund och hon företräddes av förbundsjurist Jenny Wentzel, LO-TCO Rättsskydd AB.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt