Fackligt uppdrag gav rätt till a-kassa

En kammarrättsdom slår fast att ett fackligt förtroendeuppdrag ska jämställas med förvärvsarbete i lagen om arbetslöshetsförsäkringen vid beräkning av normalarbetstid

En man hade uppdrag som regionalt skyddsombud och förhandlingsombud för bl.a. Skogs-och Träfacket (numera GS-facket). GS arbetslöshetskassa menade att mannen inte skulle få tillgodoräkna sig den tid som han arbetat med sitt fackliga förtroendeuppdrag vid fastställande av hans normalarbetstid. Ersättning för uppdraget betalades per timme. Arbetslöshetskassan ville endast att hans ordinarie arbete skulle beaktas vid fastställande av normalarbetstiden. Det fackliga förtroendeuppdraget ansågs inte vara ett förvärvsarbete. Mannens normalarbetstid bestämdes därför till 29 timmar i veckan istället för 40 timmar i veckan. Konsekvensen av detta blev att han erhöll en betydligt lägre ersättning än om han hade fått räkna med uppdraget som fackligt förtroendevald.

Den förtroendevalda överklagade beslutet till Länsrätten i Jämtlands län. Han fick inte framgång i länsrätten. Genom rättshjälp från GS-facket fick han hjälp via LO-TCO Rättsskydd att överklaga till Kammarrätten i Sundsvall.

Kammarrätten i Sundsvall gör en helt annan bedömning och går även emot Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring (IAF) uppfattning i frågan. IAF är av uppfattningen att förtroendeuppdrag som utgör heltidsarbete eller årsarvoderat deltidsuppdrag och som uppvisar stora likheter med ett reguljärt förvärvsarbete kan jämställas med ett förvärvsarbete. IAF ansåg att dessa kriterier inte var uppfyllda i aktuellt fall.

Kammarrätten beaktar dock att mot bakgrund av omfattningen av uppdragen måste de anses ha varit försörjningsmässigt betydande. Kammarrätten menar också att det arbete som han har utfört till sin natur uppvisar stora likheter med ett sedvanligt förvärvsarbete – inte minst mot bakgrund av att det förekommer att regionala skyddsombud inte endast har uppdrag som ombud utan är anställda av fackliga organisationer. Därutöver påpekas att han har en fast förankring på arbetsmarknaden. Uppdraget jämställs därför med ett förvärvsarbete och ska medräknas i den genomsnittliga veckoarbetstiden. Kammarrätten menar att det saknar betydelse i detta fall att uppdragen inte har varit årsarvoderade.

Domen är viktig för de fackligt förtroendevalda som har omfattande deltidsuppdrag.

Mannen företräddes av förbundsjuristerna Stefan Kjellström och Erika Ejderhamn Roupé. Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr. 1456-08.

Vid frågor om aktuell dom ring Erika Ejderhamn Roupé på tel. 08-676 63 37

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt