Ersätts för tandvård efter arbetsolycksfall

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i fackförbundet SEKO vunnit ett mål om ersättning för tandvård vid arbetsskada i Kammarrätten i Sundsvall. Den som har kostnader för tandvård har rätt att få dessa ersatta av arbetsskadeförsäkringen så länge kostnaderna är nödvändiga med anledning av en arbetsskada.

Medlemmen hade fått en liten del av sin skada, en lossnad bro i överkäken, godkänd av Försäkringskassan som arbetsskada. Frågan var nu om övervägande skäl talade för att även frakturer på två tänder hade orsakats av olyckan. På grund av frakturerna krävdes det en implantatbehandling för att ersätta tre tänder istället för att återcementera den lossnade bron. Försäkringskassan ansåg dock att ersättning endast för att återcementera bron kunde utges.

Försäkringskassan menade att mannen redan före olycksfallet hade ett behandlingsbehov som inte var relaterat till olycksfallet och att det var detta som orsakat behovet av implantatbehandling. Förvaltningsrätten gick på Försäkringskassans linje.

Den behandlande tandläkaren anförde att skadornas utseende stämde väl överens med det trauma medlemmen varit utsatt för samt förklarade varför det var mindre troligt att skadorna berodde på hans tandstatus före olyckan.

Kammarrätten refererar bl a till rättsfallet RÅ 2007 ref.42 där frågan var om den enskildes tandstatus medförde att det fanns skäl att frångå principen om att den enskilde är försäkrad i befintligt skick och Högsta förvaltningsdomstolen fann att det inte fanns sådana skäl.

Kammarrätten konstaterar att även om mannen tidigare haft ett visst behandlingsbehov så är det hänförligt till sådana individuella svagheter som kan godtas vid en prövning av om ersättning ska utgå.

Kammarrätten finner alltså att övervägande skäl talar för ett samband mellan olycksfallet och de två frakturerna vilket resulterar i att medlemmen nu får full ersättning för behandlingen.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund SEKO och företräddes av förbundsjuristen Anne Rajmic, 08- 676 63 21, anne.rajmic@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt