Elektriker utsatta för asbest vid sjukhus

Ett 50-tal elektriker vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har exponerats för asbest under flera års tid vid arbete med ny elkraftsförsörjning till sjukhuset

Svenska Elektrikerförbundet (förbundet) har lämnat in en polisanmälan om arbetsmiljöbrott mot Bravida Sverige AB (Bravida) och landstingets fastighetsförvaltningsbolag Locum AB (Locum).

Bakgrunden till anmälan är att förbundet menar att Bravida och Locum åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen och utfärdade föreskrifter ålegat dem till förebyggande av ohälsa. Det har fått till följd att elektrikerna under de tre år som arbetet utförts kommit att exponeras för asbest.

Locum uppdrog 2008 åt Bravida att utföra omfattande elarbeten avseende montering av nya nätstationer och demontering av befintliga nätstationer vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Arbetet har utförts av ett femtiotal elektriker och påbörjades i januari 2008 och beräknas pågå till februari 2011. Att det fanns asbest blev känt för arbetstagarna en morgon i april i år då de fann sin arbetsplats avspärrad med röda plastband och med skyltar där det stod ”Varning för asbest”. Därefter har det blivit känt att det förekommit asbest på flera av de arbetsställen där de utfört arbete. Trots detta och att Locum och Bravida då försäkrat att det fortsatta arbetet skulle vara säkert, har det i oktober 2010 åter visat sig att elektrikerna kommit att exponeras för asbest. En morgon när de kom till arbetet hade arbetsplatsen åter spärrats av och lappar med varningstext och information om rivning av asbesthaltigt material satts upp.

Asbestexponering har en rad kända hälsorisker. Vid bearbetning och rivning av material som innehåller asbest lösgörs asbestfibrer som vid inandning medför ökad risk för försämrad lungfunktion och för olika typer av cancer. Tiden mellan första exponeringen och den tidpunkt när sjukdom kan påvisas, latenstiden, är ofta mycket lång. I fråga om cancer kan det röra sig om närmare 30 år. Även kortvarig exponering anses räcka för att orsaka cancerformen mesoteliom.

Förbundets uppfattning är att det hela tiden varit känt för Locum att det funnits asbest i de delar av sjukhusbyggnaderna där elektrikerna skulle utföra arbeten och att arbetstagarna sannolikt skulle komma i kontakt asbesthaltigt material och asbesthaltigt damm. Locum har trots det inte vidtagit tillräckliga åtgärder i syfte att förhindra att de berörda arbetstagarna skulle riskera att exponeras för asbest.

Bravida har brustit i sitt ansvar som arbetsgivare och underlåtit att undersöka riskerna för asbestförekomst och asbestexponering i samband med arbetets planering och utförande, trots att det varit fråga om kända riskkonstruktioner.

Förbundet gör gällande att elektrikerna medvetet eller av grov oaktsamhet har utsatts för sjukdom alternativt fara för allvarlig sjukdom. Det finns därför anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats såsom vållande till kroppsskada eller sjukdom/arbetsmiljöbrott eller framkallande av fara för annan/arbetsmiljöbrott och förundersökning bör därför inledas.

Hos LO-TCO Rättsskydd handläggs ärendet av förbundsjuristen Malin Wulcan

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt