Egendomligt avgörande om övergång av verksamhet

Ett privat bolag utan kollektivavtal bedrev verksamhet med personlig assistans åt en brukare. I verksamheten arbetade fyra anställda som personliga assistenter åt denna brukare. En av de anställda, B, skötte schemaläggning och tidrapporter. Någon administration och arbetsledning i övrigt förekom inte. Inte heller förekom några materiella tillgångar i verksamheten. B hade tidigare varit gift med brukaren.  

På grund av missförhållanden beslutade Försäkringskassan att assistansersättningen inte längre skulle betalas ut till bolaget utan istället skulle betalas ut till kommunen, Malmö stad. På grund av detta övertog staden verksamheten med personlig assistans åt brukaren. Verksamheten löpte på utan avbrott. De assistenter som varit anställda hos det privata bolaget anställdes hos Malmö stad, med undantag av B. Arbetsuppgifterna var desamma och bedrevs i samma lokaler (brukarens bostad). Efter övertagandet rekryterade Malmö stad mer personal eftersom man ansåg att verksamheten var underbemannad i det privata bolaget.  

När verksamheten övergick från det privata bolaget till Malmö stad hade två av de anställda assistenterna (medlemmar i Kommunal) krav på lön och övertidsersättning mot det privata bolaget. Efter att det visat sig att de inte kunde få betalt av det privata bolaget vände sig Kommunal mot Malmö stad med deras anspråk. Kommunal hävdade att verksamheten övergått till Malmö stad enligt 6 b § LAS.  

Kommunal väckte talan mot Malmö stad i Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har nu i dom, som meddelades den 12 februari 2014, avslagit Kommunals talan. I en ovanligt kortfattad dom säger Arbetsdomstolen att ”staden varken tog över arbetsledning, administration eller materiella tillgångar”. Arbetsdomstolen framhåller också att Malmö stad efter övertagandet rekryterade mer personal. Arbetsdomstolen menar att detta medför att gruppen arbetstagare inte var tillräckligt självständig för att utgöra en ekonomisk enhet – detta trots att tre av fyra anställda togs över. Att det rört sig om samma ”kund”, samma lokal och att verksamheten fortgått utan avbrott tillmäter inte Arbetsdomstolen någon betydelse. Arbetsdomstolen kommer sammantaget fram till att det inte varit fråga om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS. En ledamot var skiljaktig och ansåg att det var fråga om övergång av verksamhet.  

Det resonemang som Arbetsdomstolen majoritet för reser frågor om domens förenlighet med syftet med EU:s överlåtelsedirektiv och EU-domstolens praxis avseende övergång av verksamhet där verksamheten i huvudsak är baserad på arbetskraft. 

Arbetsdomstolens dom AD 2014 nr 14. Ombud för Kommunal var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt