Domar från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) – kollektivavtalets definition av heltid respektive halvtid viktigare än antalet arbetstimmar

I två domar (mål nr 1615-14 och mål nr 3867-14) meddelade den 9 december 2015, har HFD avslagit Försäkringskassans överklaganden. Målen gällde rätten till sjukpenning för två medlemmar i IF Metall.

Medlemmarna arbetade heltid men på grund av skifttjänstgöring hade de en något reducerad arbetstid. De hade varit helt sjukskrivna men hade sedan omplacerats på grund av sjukdom till dagtidstjänster där arbetstiden var 40 tim/vecka och hade då kunnat börja arbeta halvtid. Eftersom de inte kunnat återgå helt i arbete och fortfarande var sjukskrivna på halvtid var deras tidigare sjukpenninggrundande inkomst (SGI) skyddad.

Försäkringskassan menade att de inte kunde få halv sjukpenning, utan endast sjukpenning med en fjärdedel, eftersom de arbetade 20 tim/vecka och därmed mer än hälften av vad de var försäkrade för (34 tim/vecka respektive 36,75 tim/vecka). Försäkringskassan hänvisade till reglerna om SGI, årsarbetstid och SGI-skydd.

HFD konstaterade att rätten till sjukpenning i princip är relaterad till den tidigare arbetsinsatsen. När SGI:n är skyddad ska man beakta det arbete som SGI:n är baserad på. Man kan då inte enbart grunda bedömningen på det faktiska antalet arbetstimmar som SGI:n fastställts efter.

HFD anger att man måste beakta att det kan ha träffats avtal om förkortad veckoarbetstid för att kompensera för t.ex. obekväma arbetstider. Vad som enligt kollektivavtal betraktas som ordinarie arbetstid vid motsvarande heltidsarbete ska ha betydelse. Eftersom medlemmarna arbetade halvtid på sitt nuvarande heltidsarbete hade de rätt till halv sjukpenning.

De närmare omständigheterna i målen har vi tidigare redogjort för på vår hemsida den 24 januari 2014 ”Kammarrätten ändrar Försäkringskassans tillämpning av reglerna om SGI-skydd och årsarbetstid” respektive den 23 maj 2014 ”Orimligt att inte bevilja sjukpenning fullt ut vid skiftarbete”.  

Ombud för medlemmarna var förbundsjurist Tom Aspengren vid LO-TCO Rättsskydd, 08-6766348.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt