Dom i Arbetsdomstolen om tillåtlighet av alkoholtester utförda av arbetsgivares kund.

Arbetsdomstolen har i AD 2013 nr 19 prövat om det stred mot bl a god sed på arbetsmarknaden och Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna att ett bolag beordrade sina chaufförer att underkasta sig alkoholtester som en kund ville genomföra. Arbetsgivaren gjorde klart att den som vägrade riskerade sin anställning. Chaufförerna testades flera gånger varje dag i sina bilar eftersom de var utrustade med alkolås. Vid bedömningen utgick Arbetsdomstolen från att arbetstagarna upplevt ett obehag och en kränkning av testningen hos kunden. Arbetsdomstolen fann dock att bolagets intresse av att säkerställa nykterhet bland chaufförerna och att behålla kunden som i sin tur hänvisade till säkerhetsintresse vägde tyngre än arbetstagarnas intresse av skydd för sin personliga integritet. Med andra ord ansåg Arbetsdomstolen att bolagets ekonomiska intressen och intresse av säkerhet vägde tyngre än den personliga integriteten och detta således trots att säkerheten tillgodosågs genom alkolåsen i bilarna. Att kunden inte alkoholtestade sin egen personal som framförde tunga fordon tog Arbetsdomstolen inte någon hänsyn till.

Två ledamöter anförde skiljaktig mening. De ansåg att bolaget, genom att ställa krav på alkoholtestning som utförts på ett icke tillförlitligt sätt och under omständigheter som upplevts som integritetskränkande, hade utövat arbetsledningsrätten i strid med lag och god sed och därmed hade brutit mot Transportavtalet.

Ombud i målet var förbundsjuristerna Henric Ask, 08-676 63 68 och Sussanne Lundberg 08-676 63 09.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt