Dom från Arbetsdomstolen om rätten till samma eller likvärdigt arbete efter föräldraledigheten

Sandra arbetade som kock på en restaurang. Hon arbetade mellan kl 8-14 måndag till fredag. När hon skulle återgå i arbete efter sin föräldraledighet så förklarade arbetsgivaren att han endast ville erbjuda henne arbete i baren på kvällar och helger. Sandra tackade nej till detta och arbetsgivaren ansåg då att hon själv hade avslutat sin anställning. Hotell och Restaurangfacket drev ärendet till först tingsrätt och sedan till Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har nu i dom den 20 mars 2013 funnit att arbetsgivarens agerande är att jämställa med ett avsked.

Arbetsdomstolen finner att erbjudandet om arbete innebar en annan förläggning av arbetstiden. Av utredningen framgick dessutom att denna förläggning var till nackdel för Sandra, eftersom familjen inte hade möjlighet att ordna med barntillsyn varannan helg på kvälls- och nattetid. Detta innebar att hon varannan helg inte ens hade någon praktisk möjlighet att utföra arbetet. Arbetsdomstolen fann också att erbjudandet innebar ett sänkt arbetstidsmått. 

Enligt Arbetsdomstolens mening har arbetserbjudandet, med hänsyn till att det innebar ändrade arbetstider från dagtid på vardagar till kvälls- och nattetid på enbart helger, varit ett erbjudande om arbete på för Sandra helt klart mindre gynnsamma villkor jämfört med det arbete hon hade före föräldraledigheten. Därutöver innebar erbjudandet ett sänkt arbetstidsmått. Det erbjudna arbetet uppfyllde därmed inte kriterierna för ett arbete som sammantaget kunde anses likvärdigt. Det erbjudna arbetet var därför inte anses godtagbart. 

Eftersom arbetserbjudandet innebar ett lägre arbetstidsmått och därutöver även en arbetstidsförläggning som var helt klart till nackdel för Sandra som förälder har hon enligt Arbetsdomstolens mening haft rätt att tacka nej till det, utan att riskera sin anställning. Hennes anställning har alltså inte, som arbetsgivaren hävdat, upphört i och med att hon avböjde erbjudandet. Genom Sandras uppgifter fann Arbetsdomstolen att det var visat att arbetsgivaren uttryckte sig på sådant sätt att Sandra fick acceptera hans erbjudande eller inget arbete alls, att Sandra då gav arbetsgivaren ett motförslag efter att hon förklarat att det var omöjligt för henne att arbeta samtliga helger i månaden, men att arbetsgivaren inte återkom till henne med besked om han accepterade förslaget. Anställningen upphörde därmed. Enligt Arbetsdomstolens mening kan arbetsgivarens agerande inte bedömas på annat sätt än att han skilde Sandra från hennes anställning genom ett avskedande. Laga grund för ett avskedande har inte förelegat och avskedandet har således skett i strid med 18 § anställningsskyddslagen. 

Arbetsdomstolen tillerkänner Sandra ett allmänt skadestånd på 120 000 kr och den inkomstförlust som hon har orsakats genom det felaktiga avskedet.

Arbetsdomstolens dom nr 22/2013. Ombud är förbundsjuristen Anneli Ohlsson Anderbjörk, tfn 08-676 63 66

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt