Dom från Arbetsdomstolen: Inget löneskydd för annat än kontant ersättning i lokala lönerevisioner

Upsala Nya Tidning (UNT) och Journalistklubben vid detta bolag träffade år 1979  överenskommelse om att arbetstagarna skulle få en dags kompensationsledighet per år. År 1986 träffades överenskommelse om att arbetstagarna skulle få ytterligare en dags kompensationsledighet per år. Överenskommelserna togs in som delar i de lokala lönerevisionerna år 1979 och 1986. År 2010 sade arbetsgivaren upp nämnda överenskommelser. Uppsägningstiden löpte ut under år 2011. Under år 2012 begärde ett antal arbetstagare att få ut de två dagarnas kompensationsledighet. Bolaget hänvisade till att 1979 och 1986 års överenskommelser var uppsagda och nekade den begärda ledigheten. Klubben väckte talan vid Arbetsdomstolen och hävdade att dagarna ingick som en del av de lokala lönerevisionerna år 1979 och 1986, att klubben avstått löneutrymme för att arbetstagarna skulle få denna ledighet och att dagarna därför inte kunde sägas upp. Klubben yrkade övertidsersättning till de berörda arbetstagarna samt allmänt skadestånd till dessa och klubben. I en dom meddelad den 1 juli 2015 avslår Arbetsdomstolen klubbens talan. Arbetsdomstolen anför att de lokala lönerevisionerna såvitt avser kontant ersättning saknar verkan efter det att efterföljande lönerevision har trätt i kraft och ersatt den föregående lönerevisionen. Det som därefter återstår av de aktuella lönerevisionerna är endast överenskommelserna om kompensationsledighet. Arbetsdomstolen finner att dessa överenskommelser ska betraktas som villkor som gällt tillsvidare och som går att säga upp. I målet var även fråga om efterverkan i de enskilda anställningsavtalen. Arbetsdomstolen finner att någon efterverkan inte förelåg eftersom det i det centrala kollektivavtalet fanns regler om särskild kompensationsledighet. Arbetsdomstolens dom AD 2015 nr 42. Ombud för Journalistklubben var förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt