DHL Express Sweden AB bryter medvetet mot kollektivavtalet

Svenska Transportarbetareförbundet (Transport) har lämnat in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot DHL Express Sweden AB (DHL). Bakgrunden till Transports agerande är att DHL bryter mot Transportavtalet genom att inte lämna ut anställningsbevis för oorganiserade. DHL har hänvisat till att ett utlämnande skulle stå i strid med personuppgiftslagen (PUL).

Enligt den s.k. svenska modellen regleras villkoren för arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden genom kollektivavtal. Det är arbetsmarknadens parter som har ansvaret för att arbetstagarna får skäliga villkor. En arbetsgivare som är bunden av kollektivavtal har en skyldighet att tillämpa avtalet även på arbetstagare som valt att inte vara med i den kollektivavtalsslutande organisationen. Utifrån detta perspektiv är det naturligt att Transport behöver få tillgång även till de oorganiserades anställningsbevis för att övervaka att alla arbetstagare får rätt villkor.

Trots att det uttryckligen följer av Transportavtalet att anställningsbevis ska överlämnas har DHL valt att bryta mot denna regel. DHL har fått stöd av sin arbetsgivarorganisation Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Transports bedömning är att ett utlämnande av anställningsbevisen inte står i strid med PUL. I sin argumentation har Biltrafikens Arbetsgivareförbund hänvisat till Datainspektionens beslut daterat den 17 december 2007 avseende Svenska Byggnadsarbetareförbundets behandling av personuppgifter. Detta beslut tar enligt Transport inte sikte på arbetsgivarens skyldighet att lämna ut uppgifter, utan enbart Svenska Byggnadsarbetareförbundets behandling av dessa. Beslutet saknar därmed betydelse i nu aktuell tvist. I sammanhanget kan noteras att Biltrafikens Arbetsgivareförbund undertecknade Transportavtalet efter det att Datainspektionen kom med sitt beslut.

I stämningsansökan yrkar Transport att DHL ska förpliktas betala 150 000 kr i allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtalet till Transport.

Transport företräds av vår förbundsjurist Robert Sjunnebo, 08-6766304.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt