De nya reglerna om utstationering av arbetstagare

Tid:              Onsdagen den 6 december 2017 kl 9.30-16.00 (kaffe serveras från kl. 9.00)

Plats:           Ingenjörshuset, Citykonferensen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm

Seminariebeskrivning:

EU-domstolens dom i Laval-målet väckte häftiga reaktioner från fackföreningsrörelsen både i Sverige och övriga Europa. Alltsedan den domen har frågorna kring utstationering utretts och den förra regeringen genomförde ett antal lagändringar som vållade de fackliga organisationerna stora problem. Regelverket har varit krångligt och otydligt vilket gjort att många fackliga företrädare har känt sig osäkra på vad som gäller.

Sedan den 1 juni i år gäller dock nya och för arbetstagarna bättre regler på detta område. Utstationeringslagen har ändrats i flera avseenden och möjligheterna att vidta stridsåtgärder för att teckna kollektivavtal har förbättrats. Lagändringarna genomför också ett relativt nytt EU-direktiv om effektivare regler och bättre kontroll på detta område.

Vid detta seminarium går vi igenom vad som gäller för utländska företag när de tillfälligt utför arbete i Sverige. Syftet är framförallt att gå igenom hur vi praktiskt ska agera för att täcka även dessa företag med kollektivavtal och vilket innehåll kollektivavtalen i dessa fall kan ha. Alla förbund arbetar nu med att ta fram särskilda utstationeringsavtal och många förbund samarbetar för att hitta gemensamma lösningar. Vi redogör också för vilka rättigheter de fackliga organisationerna numera har när det gäller kontroll och övervakning av dessa företag.

Seminariet vänder sig till alla fackliga företrädare som är intresserade av dessa frågor och i sitt fackliga arbete kommer i kontakt med utländska företag som arbetar här tillfälligt.

Föreläsare:   Förbundsjuristerna Annett Olofsson och Anne Alfredson

Anmälan:     Senast den 22 november 2017

Pris:             3.500 kr plus moms inkl. lunch, kaffe och kursdokumentation

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt