Byggnads vann viktig dom i hovrätten

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål mellan Henrik Gustavsson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Hovrätten har ogillat Gustavssons skadeståndskrav helt. Domstolen slår fast att ”Byggnads handlande ligger långt från det slags handlande som i praxis ansetts vara så kvalificerat otillbörligt att det motiverar skadeståndsansvar för ren förmögenhetsskada”. Därmed ändras Stockholms tingsrätts dom där förbundet ålades att betala ett mindre skadestånd till Gustavsson. Gustavsson, som företrätts av Centrum för rättvisa, ska betala cirka 2,7 miljoner till Byggnads för förbundets rättegångskostnader. Tvisten har pågått i olika domstolar i närmare 10 år.

Byggnads blockad vidtogs redan 2006 i syfte att träffa ett sedvanligt kollektivavtal med bolaget, Byggavtalet. Gustavsson har påstått att han inte ville träffa kollektivavtal pga att avtalet innehöll en bestämmelse om granskningsarvode som han menar stred mot Europakonventionen. Regler om granskningsarvode förekom tidigare i flera kollektivavtal, framförallt i byggbranschen. Sådana bestämmelser finns dock inte numera. Pengarna från granskningsarvodet användes till att granska att arbetsgivare betalade ut rätt lön. Om avgifterna bara används till granskning har de också godtagits av Europadomstolen.

Hovrättens bedömning är att kravet på granskningsarvode i och för sig strider mot Europakonventionen då det inte kan uteslutas att delar av avgifterna även gått till förbundets allmänna fackliga verksamhet. För att förbundet ska åläggas att betala skadestånd krävs dock att förbundet agerat kvalificerat otillbörligt, vilket hovrätten anser långt ifrån varit fallet. Hovrätten beaktar att systemet med granskningsavgifter har funnits under lång tid och prövats och godtagits av Arbetsdomstolen. Domstolen menar också att det finns starka skäl att inte införa ett skadeståndsansvar för fackliga stridsåtgärder vid sidan av det arbetsrättsliga regelverket.

Domen är en stor framgång för Byggnads och för alla fackliga organisationer i Sverige. Hovrättens dom innebär att frågan om stridsåtgärders lovlighet ska prövas och avgöras inom det arbetsrättsliga systemet. Utrymmet för att ådöma skadeståndsansvar med tillämpning av ”allmänna skadeståndsrättsliga principer” är synnerligen begränsat.

Byggnads ombud i hovrätten var LO-TCO Rättsskydds chefsjurist Dan Holke, 08-6766311, och advokat Mats Borgström, DLA Piper.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt