Bolag övervakade anställda via GPS i surfplattor

Av en ren händelse upptäckte några servicemontörer vid ett bolag att elektronisk positionsteknik i form av GPS installerats i surfplattorna som de använde i tjänsten. Den elektroniska positionstekniken gick inte att stänga av utan angivande av ett lösenord, vilket bolaget ensamt hade tillgång till.

Genom den elektroniska positionstekniken i form av GPS har bolaget kunnat övervaka var de anställda befunnit sig och dessa data har vidare lagrats elektroniskt. Innan införandet av GPS hade bolaget inte fullgjort sin skyldighet att genomföra förhandlingar med Svenska Elektrikerförbundet i enlighet med det mellan parterna gällande kollektivavtalet. Bolaget hade även åsidosatt den i kollektivavtalet stadgade skyldigheten att införa och använda den elektroniska positionstekniken på ett sätt som innebar en så liten kränkning som möjligt av servicemontörernas personliga integritet.

Genom införandet av elektronisk positionsteknik i surfplattorna, elektronisk övervakning av servicemontörerna samt lagring av dessa data har bolaget också behandlat personuppgifter som faller in under personuppgiftslagen. Servicemontörerna hade inte informerats i förväg om bolagets åtgärd och inte heller lämnat samtycke till att behandling skulle ske av deras personuppgifter. Därutöver kan bolaget inte anses ha haft något intresse av åtgärden som vägt tyngre än servicemontörernas skydd mot kränkning av den personliga integriteten. Det innebär att bolaget har behandlat personuppgifter i strid med personuppgiftslagen, vilket orsakat kränkning av servicemontörernas personliga integritet.

Svenska Elektrikerförbundet har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att bolaget ska förpliktas att utge allmänt skadestånd med 150 000 kr till förbundet och 30 000 kr till var och en av de berörda servicemontörerna. Arbetsdomstolens mål nr A 92/13.

Ombud för förbundet är förbundsjuristen Maria Fridolin, tfn 08 – 676 6307.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt