Bolag dömt till företagsbot

En medlem i Elektrikerförbundet fick livshotande skador vid en arbetsplatsolycka i Ångermanland under sommaren 2006. Atlas Copco Kompressor AB skulle installera en kompressor vid ett sågverk. Vid provkörning av kompressorn lossnade en slang och träffade en elektriker med stor kraft i ansiktet. Elektrikern arbetade inte med kompressorn vid olyckstillfället utan hade gått förbi av en tillfällighet.

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott i Östersund väckte talan mot Atlas Copco Kompressor AB avseende företagsbot. Åklagaren gjorde gällande att bolaget direkt vållat elektrikerns skada och även utsatt övriga på arbetsstället för risker. Bolaget ansåg inte att det hade brustit i sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen.

Tingsrätten ansåg att området kring kompressorn skulle ha skärmats av innan kompressorn provkördes och att Atlas Copco Kompressor AB:s personal genom att inte göra det brutit mot vad som ålegat dem enligt 3 kapitlet arbetsmiljölagen och AFS 1999:3 till förebyggande av ohälsa och olycksfall. Bolaget dömdes att betala en företagsbot om 150 000 kronor.

Beloppet är ovanligt lågt på grund av den långa tid som förflutit sedan olyckan. Elektrikern hade yrkat kränkningsersättning. Tingsrätten biföll inte detta yrkande. Anledning var att det för att kränkningsersättning ska kunna utgå krävs att skadan är orsakad av ett beteende som är så grovt vårdslöst att det närmar sig en uppsåtlig handling. Tingsrätten ansåg inte att det var fråga om en så pass grov vårdslöshet i detta fall.

Ombud för elektrikern, som beviljats facklig rättshjälp av Svenska Elektrikerförbundet, var förbundsjurist Agneta Bern, 08-6766305.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt