Blockad skadeståndsgrundande trots godkänd av Arbetsdomstolen

Stockholms tingsrätt har meddelat dom i ett mål mellan Henrik Gustavsson och Svenska Byggnadsarbetareförbundet. Tingsrätten har kommit fram till att förbundet är skadeståndsskyldigt mot Gustavsson då den blockad som förbundet riktat mot Gustavssons bolag inte varit tillåten efter en viss tidpunkt. Av yrkade 765 000 kr ska förbundet dock bara betala 140 000 kr.

Blockaden vidtogs i syfte att träffa ett sedvanligt kollektivavtal med bolaget. Tingsrätten menar dock att avtalet innehöll en bestämmelse om granskningsarvode som tingsrätten menar stred mot Europakonventionen. Regler om granskningsarvode förekom tidigare i flera kollektivavtal, framförallt i byggbranschen. Sådana bestämmelser finns dock inte numera.

Tingsrättens bedömning är uppseendeväckande då blockaden redan 2006 prövades av och godkändes som fullt laglig av Arbetsdomstolen. Högsta domstolen har också slagit fast att enskilda, exempelvis fackförbund, normalt inte kan bli skadeståndsskyldiga för brott mot europakonventionen då det är staten som ska garantera att den svenska lagstiftningen är förenlig med konventionen.

Tingsrätten menar dock att förbundets åtgärd att kräva det i branschen sedvanliga kollektivavtalet varit kvalificerat otillbörlig. Tingsrätten synes mena att förbundet skulle ha vidtagit åtgärder redan innan en dom från Europadomstolen som behandlade en likartad fråga slutligt fastställdes. Att det skulle vara kvalificerat otillbörligt av ett fackförbund att följa en dom från Arbetsdomstolen är en mycket märklig slutsats.

Ombud för Svenska Byggnadsarbetareförbundet hos LO-TCO Rättsskydd var chefsjuristen Dan Holke, 08-6766311.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt