Beviljades sjukersättning trots kvarstående operation

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i Svenska Pappersindustriarbetareförbundet vunnit framgång i ett mål om sjukersättning. Medlemmen är född 1953 och hans besvär har bedömts sätta ned arbetsförmågan på hela arbetsmarknaden för överskådlig framtid. 

Försäkringskassan avslog medlemmens ansökan om sjukersättning eftersom kassan ansåg att det fanns rehabiliteringsmöjligheter kvar. Den rehabiliteringsåtgärd som kassan pekade på var en tredje hjärtoperation som hade föreslagits för medlemmen men ännu inte utförts.

 Beslutet överklagades till förvaltningsrätten och i samband med domstolens prövning hördes medlemmens hjärtspecialist som vittne. Specialisten berättade för domstolen att resultatet av en tredje operation var mycket osäkert och att en förbättring av arbetsförmågan var i det närmaste utsiktslös. Däremot skulle operationen kunna leda till en viss lindring av hjärtbesvären.  

Försäkringskassan framhärdade i sin uppfattning och hörde en försäkringsmedicinsk rådgivare som menade att en operation inte skulle ha föreslagits om inte någon förbättring kunde uppstå. Därför, menade Försäkringskassan, var det inte uteslutet att en förbättring kunde uppnås och därför skulle man inte heller anse att rehabiliteringsmöjligheterna var uttömda.  

Förvaltningsrätten höll inte med Försäkringskassan. Istället ansåg domstolen att den medicinska utredningen inte gjorde det sannolikt att arbetsförmågan skulle bli bättre av den aktuella kvarstående operationen. Medlemmens ansökan godkändes därför.

 Försäkringskassan överklagade domen till Kammarrätten i Sundsvall som inte tyckte att det fanns anledning att betvivla riktigheten av förvaltningsrättens domslut utan lät domen stå fast. 

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av förbundet. Eventuella frågor om målet besvaras av förbundsjurist Styrmir Olafsson, 08-676 63 13, styrmir.olafsson@fackjuridik.com.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt