Bemanningsföretag används för att kringgå las

Kan alla inom en hel avdelning inom en industri sägas upp och ersättas av personal från ett bemanningsföretag utan att de uppsagda har rätt till fortsatt anställning eller ens företrädesrätt?

Truckverksamheten vid SCA:s sågverk i Tunadal i Sundsvall hade sedan år 1993 varit utlagd på entreprenad. Fr.o.m. den 1 augusti 2004 var det TOYOTA som enligt avtal med SCA ansvarade för truckverksamheten. Toyota som bara hade kompetens att underhålla och ersätta truckarna anlitade Sundsvalls Hamn för att anställa truckförare för bemanningen av truckarna. Truckförarna var ca 25 st och skötte all truckverksamhet inom sågverket. Under år 2005 sade Sundsvalls Hamn upp avtalet med TOYOTA till upphörande den 31 december 2005. I juni 2005 sade Sundsvalls Hamn upp samtliga truckförare på hela truckavdelningen. TOYOTA träffade i december 2005 ett nytt avtal med Proffice om bemanningen av alla truckarna.

Proffice anställde därefter bara tio av de truckförare som tidigare varit anställda vid Sundsvalls Hamn. Aktiva fackliga förtroendemän och långtidssjukskrivna blev inte återanställda. Proffice anställde totalt 23 truckförare till hela truckavdelningen. Proffice tillämpade inte reglerna om övergång av verksamhet enligt 6 b § anställningsskyddslagen.

Tvisten gällde primärt frågan om huruvida en övergång av verksamhet förelåg och om det var möjligt att ersätta en hel avdelning inom en industri på detta sätt.

Arbetsdomstolen kom fram till att det inte är fråga om övergång av verksamhet i normalfallet då ett bemanningsföretag hyr ut personal som tillsammans med personalen vid det inhyrande företaget utför vissa arbetsuppgifter. Arbetsdomstolen kallar det ren bemanning. Enligt Arbetsdomstolen är det avgörande om det är fråga om ren bemanning eller bemanning som kompletteras med ytterligare ansvar, t ex arbetsledningsansvar eller resultatansvar. I det senare fallet kan det vara en övergång av verksamhet.

Bedömningen av övergångsfrågan blir beroende av det ansvar som bemanningsföretaget har tagit på sig. Om åtagandet går längre än att enbart tillhandahålla personal och tar sikte på att gentemot beställaren svara för t ex arbetsledning och resultatet av den uthyrda personalens verksamhet, kan det bli fråga om en övergång av verksamhet.

Förbundet hävdade att i detta fall så tog Proffice över en hel avdelning på industrin och att Proffice personal hade arbetsledande ansvar och att Proffice hade ett medansvar för resultatet.

Arbetsdomstolen valde att tolka omständigheterna till arbetsgivarnas fördel. Det var enligt Arbetsdomstolen fråga om en ren personaluthyrning.

Domen innebär att en arbetsgivare har stora möjligheter att kringgå reglerna om övergång av verksamhet. Det finns en risk för att hela avdelningar med många anställda kan bytas ut inom industrin utan att de anställda har någon som helst anställningstrygghet.

Arbetsdomstolens dom 51/2008

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt