Belastningsskadad får sjukpenning i avvaktan på rehabilitering

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i IF Metall vunnit tre mål om sjukpenning i Kammarrätten i Göteborg samt fått rätt vid en ny prövning hos Försäkringskassan.

Frågan i de två första målen var om medlemmen var berättigad till sjukpenning för perioden 110501-120130. Underinstanserna hade bedömt att hennes arbetsförmåga inte var nedsatt med minst en fjärdedel i förhållande till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Medlemmen hade ett långvarigt nack/skuldersyndrom med smärta och även nedsatt handfunktion.

Enligt kammarrättens mening ger de aktivitetsbegränsningar som beskrivits i det medicinska underlaget tillräckligt stöd för bedömningen att medlemmens arbetsförmåga är nedsatt i förhållande till ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden och att hon först efter rehabilitering skulle ha förmåga att klara ett fysiskt lätt arbete.

I överklagandet för den påföljande perioden 120131-120830 anfördes att det fanns tillräckligt stöd för att medlemmens arbetsförmåga är nedsatt även i ett fysiskt lättare och omväxlande arbete. Försäkringskassan medgav bifall till överklagandet mot bakgrund av kammarrättens ovan nämnda domar varför kammarrätten även här förklarade medlemmen berättigad till hel sjukpenning.

Därefter begärdes ny prövning hos Försäkringskassan av perioden 120901-130226 varvid medlemmen blev beviljad sjukpenning för den perioden retroaktivt.

Vi avvaktar nu ett omprövningsbeslut från Försäkringskassan för resterande del av 2013.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall. Ombud är förbundsjuristen Elizabeth Östman, tel 08 – 676 63 72.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt