Bastubadare på Icas lager

Handelsanställdas förbund har väckt talan i Arbetsdomstolen mot Svensk Handel och Ica Sverige AB. Tvisten gäller en medlem i förbundet som är anställd hos bolaget och arbetar på ett av bolagets lager. Bolaget har, av skäl som är hänförliga till medlemmen personligen, fråntagit honom funktionen som koordinator utlastning. Medlemmen gick därmed miste om ett lönetillägg. Bolaget har motiverat åtgärden med att medlemmen skulle ha uppvisat brister i sitt bemötande av andra anställda. Förbundet menar att åtgärden är en sådan särskilt ingripande omplacering av personliga skäl för vilken det krävs objektivt godtagbara skäl, dvs. en så kallad bastubadare. Eftersom bolaget har saknat objektivt godtagbara skäl för åtgärden har bolaget gjort sig skyldigt till kollektivavtalsbrott. Förbundet har yrkat allmänt och ekonomiskt skadestånd till medlemmen samt allmänt skadestånd till förbundet.

Arbetsdomstolens mål A 104/22.

Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-6766329.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt