Avi om rekommenderat brev kom inte fram, ogiltighetstalan preskriberad anser Arbetsdomstolen

En av Svenska Transportarbetareförbundets medlemmar i tvisten med Gate Gourmet kunde inte inställa sig till ett möte där arbetstagarna skulle få sina uppsägningsbesked. Orsaken var att han hade symptom på Covid. När han ringde och sjukskrev sig fick han beskedet att uppsägningen skulle skickas rekommenderat till honom. Medlemmen hade flyttat och hade eftersändning av sin post. Trots en annars fungerande eftersändning fick han inte någon avi om rekommenderat brev, varför detta inte hämtades ut. Enligt 10 § 2 st LAS ska han anses uppsagd 10 dagar efter att reket lämnats till posten för befordran. Fråga uppkom om han även skulle anses ha fått en så kallad fullföljdshänvisning enligt 8 § 2 st LAS trots att han de facto aldrig mottog denna handling. Den fråga som Arbetsdomstolen skulle ta ställning till var om en preskriptionstid om 14 dagar började löpa när han enligt 10 § 2 st LAS blev uppsagd eller om en preskriptionstid om en månad skulle börja löpa först när anställningen upphörde. Förbundet hade påkallat förhandling och yrkat ogiltighet efter den förstnämnda fristens utgång, men inom den sistnämnda fristen. Arbetsdomstolen har i interimistiskt beslut funnit att medlemmen, på grund av bestämmelsen i 10 § 2 st LAS har fått en fullföljdshänvisning enligt 8 § 2 st LAS. Vid sådant förhållande var talan om ogiltigförklaring av uppsägningen preskriberad.

Arbetsdomstolens beslut 2021 nr 3.
Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt