Återkrav sattes ned

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i Unionen delvis vunnit ett mål om återbetalning av livränta i Kammarrätten i Göteborg.

Medlemmen beviljades livränta efter omplacering pga. en arbetsskada 1993. Försäkringskassan har beslutat om återbetalning av livränta under perioden februari 05 – december 10.

I överklagandet har yrkats att återbetalningsskyldigheten upphävs eftersom ett nytt intyg om inkomsten i hans tidigare specialistbefattning getts in. Arbetsgivarens tidigare osäkerhet om hans inkomst bör inte bli till nackdel för den försäkrade. I andra hand har yrkats på eftergift helt eller delvis med hänsyn till den osäkerhet som förelegat om inkomsterna och det faktum att Försäkringskassan inte har gjort någon efterkontroll på 17 år.

Kammarrätten finner att den klagande skäligen borde ha insett att han fått livränta med för högt belopp eftersom han bytt arbete inom samma företag och varit verksam som löneförhandlare. Han är därmed återbetalningsskyldig.

Kammarrätten anser dock att det finns grund att delvis efterge återbetalningsskyldigheten med hänsyn till den relativa osäkerhet som finns om inkomsten som oskadad, att det har gått lång tid sedan utbetalningarna rätteligen skulle ha avslutats samt beloppets storlek. Återkravet, 210 000 kr, sätts ner med en fjärdedel.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Unionen. Ombud är förbundsjuristen Elizabeth Östman, 08 – 676 63 72.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt