Återkrav av sjukersättning på 500 000 kr upphävdes – tid som instämplad på jobbet ansågs inte visa arbetsförmåga

En medlem i Sveriges Ingenjörer hade fått ett återkrav på ca 500 000 kr från Försäkringskassan gällande en fjärdedels sjukersättning som hade utbetalats under en längre tid. Försäkringskassans beslut har nu upphävts genom dom i förvaltningsrätten.

Anledningen till återkravet var att Försäkringskassan uppmärksammat att medlemmen haft instämplade tider i sin tidredovisning hos arbetsgivaren (där medlemmen arbetade deltid) som översteg nivån för deltidsarbete. Försäkringskassan ansåg alltså att medlemmen i själva verket arbetat så pass mycket att det inte överensstämde med den sjukdomsbild medlemmen fick sjukersättning för.

Medlemmen arbetade emellertid i en anpassad tjänst. Arbetsgivaren kunde därför tydligt precisera att den tid som medlemmen varit instämplad inte motsvarade tid då medlemmen faktiskt utfört arbete. Arbetsgivaren kunde också precisera att medlemmen under denna tid inte fullt ut stod till arbetsgivarens förfogande utan att medlemmen kunde disponera sin tid på det sätt medlemmen ville, exempelvis genom längre promenader, pauser osv.

Förvaltningsrätten godtog arbetsgivarens uppgifter och fann att återkravet saknade grund då medlemmen inte uppvisat någon större arbetsförmåga än vad som kunde accepteras. Beslutet om återkrav upphävdes därför, liksom en indragning av tidigare beviljad sjukersättning.

Förvaltningsrättens dom ligger i linje med tidigare gällande allmänna råd från tidigare Riksförsäkringsverket och kammarrättspraxis från bl.a. 2014. Det är med andra ord glädjande att en bedömning i det enskilda fallet även fortsatt kan göras utan ett alltför stort mått av stelbenthet.

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Styrmir Olafsson, 08-676 63 13.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt