Återfår halv sjukersättning trots dansverksamhet

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i Kommunalarbetareförbundet drivit fem mål om sjukersättning, sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst i Kammarrätten i Stockholm. Till stor del har medlemmen fått ersättning.

Försäkringskassan har dragit in en pågående sjukersättning, avslagit en ansökan om sjukersättning, inte beviljat sjukpenning för två perioder och satt ner medlemmens SGI. Försäkringskassan har menat att kvinnan hade arbetsförmåga eftersom hon hållit danskurser om 80 timmar per år i sin dansverksamhet. Försäkringskassan har också hänvisat till övrig utredning bl.a. från internet.

I kammarrätten ändras beslutet och kvinnan förklaras ha rätt till fortsatt halv sjukersättning från den tidpunkt Försäkringskassan drog in sjukersättningen i maj 2011.

I den andra sjukersättningsdomen framgår att beslutet delvis ändras till kvinnans förmån. Hon förklaras ha rätt till halv sjukersättning också fr.o.m. februari 2012. Det finns enligt kammarrätten inget som visar att kvinnans arbetsförmåga vare sig förbättrats eller försämrats fr.o.m. februari 2012 jämfört med tidigare prövning.

Kammarrätten avslår överklagandena om sjukpenning för våren 2011 och februari-augusti 2012 samt att SGI:n skulle fastställas till ett högre belopp. Kammarrätten konstaterar att den exakta omfattningen av dansverksamheten är oklar. Mot bakgrund av överskottet från näringsverksamheten och omfattningen av det arbete som lagts ner inklusive aktiviteter bedöms kvinnans arbetsförmåga varit av sådan omfattning att hon inte har rätt till sjukpenning utöver den halva sjukersättning som utgått för samma period.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud är förbundsjuristen Elizabeth Östman, tel 08 – 676 63 72.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt