Arbetstiden behöver inte minskas lika mycket varje dag för rätt till sjukpenning

En medlem i Sveriges ingenjörer som var sjukskriven för stressreaktion i en omfattning om tre fjärdedelar respektive hälften hade förlagt sitt arbete så att han arbetade få timmar vissa dagar och fler timmar andra dagar. Medlemmen arbetade färre timmar de dagar då han behövde delta i möten, eftersom detta varit påfrestande för honom, och fler timmar de dagar han kunde arbeta hemifrån eftersom han då kunde dela upp arbetet under dagen med vila mellan.

Försäkringskassan nekade medlemmen sjukpenning och anförde dels att det av läkarintygen inte framgick hur läkaren hade kommit fram till de omfattande begränsningarna av arbetsförmågan, dels att han hade visat en hög grad av arbetsförmåga genom att kunna arbeta upp till sju timmar vissa dagar.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som menade att det inte framgick i vilken omfattning eller på vilket sätt medlemmens arbetsförmåga var nedsatt till följd av besvären.

Domen överklagades till kammarrätten som tog upp målet till prövning. Kammarrätten skriver i domen att medlemmen under de veckor han har ansökt om tre fjärdedels sjukpenning inte har arbetat mer än 25 %. För den period han har ansökt om halv sjukpenning har han arbetat mer än halvtid vissa veckor och mindre än halvtid andra veckor. Totalt för perioden (tre månader) har han dock inte arbetat mer än halvtid. Kammarrätten skriver också att det inte finns skäl att ifrågasätta behandlande läkares uppgifter om att förläggningen av arbetstiden främjade medlemmens rehabilitering och var medicinskt motiverad. Dessutom menar kammarrätten att medlemmens sjukdomstillstånd är ett typiskt sådant där den försäkrades arbetsförmåga till viss del kan tas till vara trots sjukdom, men där arbetsförmågan kan variera från dag till dag. Kammarrätten slår härefter fast att medlemmens arbetsförmåga under de aktuella perioderna har varit nedsatt med tre fjärdedelar respektive med hälften och att förläggningen av den faktiska arbetstiden inte utgör hinder för att medge den sökta sjukpenningen. Medlemmen har därför rätt till sjukpenning.

Försäkringskassan brukar i dessa typer av ärenden hävda att arbetstiden under en tvåveckorsperiod inte får överstiga sjukskrivningsgraden. Kammarrätten har dock inte uppställt något sådant krav i sin dom utan har bedömt att det är tillräckligt att arbetstiden under sjukskrivningsperioden, i detta fall tre månader, inte överstiger sjukskrivningsgraden.

Kammarrätten i Stockholms dom i mål nr 5344-19.

Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av sitt fackförbund Sveriges ingenjörer. Ombud var förbundsjuristen Lina Gertzell, 08-676 63 65.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt