Arbetslös går miste om arbetslöshetsersättning på grund av åtgärd hos Arbetsförmedlingen

Högsta förvaltningsrätten har avgjort ett mål där man anser att Arbetsförmedlingens avregistrering av arbetssökande inte är överklagbart beslut, trots att detta fått till följd att den arbetslöse inte fått arbetslöshetsersättning från sin A-kassa.

Att föra register är ofta att betrakta som ett led i en myndighets faktiska verksamhet och inte ett egentligt beslut, men i detta fall var det fråga om en avregistrering på grund av att den försäkrade misskött sina kontakter med Arbetsförmedlingen och därför ansågs det vara ett förvaltningsbeslut.

Vad gäller frågan om ett förvaltningsbeslut är överklagbart är det allmänt sett avgörande vilka verkningar som detta beslut får.  Det måste vid en objektiv bedömning vara en påverkan av tillräcklig kvalificerande slag.

I detta fall hade avregistreringen av den arbetslöse ingen direkt påverkan inom ramen för Arbetsförmedlingens verksamhet, utan enbart vad gäller dennes rätt till arbetslöshetsersättning.

HFD fann att man vid bedömningen av om ett beslut är överklagbart ska utgå från det uppdrag och det ansvar som den beslutande myndigheten har. Den omständigheten att Arbetsförmedlingen beslut kan få betydelse för annan myndighet eller organisation innebär inte i sig att det ska anses vara överklagbart.

HFD dom 6 juli 2022 i mål nr 1330-21

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt