Arbetsgivaren var vållande till skadan – full ersättning betalas ut

När en skada godkänns som arbetsskada betalas olika former av ekonomisk ersättning ut från Försäkringskassan och AFA Försäkring. Vid arbetssjukdom (arbetsskada som inte beror på olycksfall) får man dessvärre ofta inte all inkomstförlust ersatt, på grund av begränsningar i lagregler och avtalsvillkor. Bl.a. kan den skadade gå miste om ersättning för inkomstförlust under perioder med sjukpenning och det kan röra sig om stora belopp. För att få ut all ersättning måste den försäkrade visa att arbetsgivaren har vållat skadan, alltså genom försumlighet har orsakat sjukdomen. Vållandeprövningen görs i en särskild nämnd hos AFA Försäkring. För de som arbetar inom Sveriges kommuner och landstings avtalsområde behöver vållande dock inte längre visas för skador som inträffat fr.o.m. den 1 januari 2013 för att få full ersättning.

En kvinna som är medlem i Kommunal hade arbetat som behandlingsassistent. Hon drabbades av psykiska besvär på grund av ofta förekommande hot och våld från vårdtagarna. Bl.a. hade en psykiskt sjuk vårdtagare, som varit särskilt hotfull och även agerat våldsamt, fått tillgång till handeldvapen och ammunition i sin lägenhet vilket gjorde situationen ohållbar. Till slut blev kvinnan så allvarligt sjuk av ständigt återkommande hot och våld i arbetet att hon blev sjukskriven. Hon tvingades senare gå ner i arbetstid och tappade därmed inkomst. Sjukdomen godkändes som arbetsskada av både Försäkringskassan och AFA Försäkring och prövning begärdes därefter i Vållandenämnden.

Nämnden har nu funnit att kvinnans arbetsgivare på flera sätt allvarligt har brustit i sitt arbetsmiljöansvar, bl.a. genom brott mot Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hot och våld. Exempelvis har man försummat att informera och utbilda personalen om risker i arbetet och möjligheter att undvika farliga situationer. Arbetsgivaren har inte heller ordnat med larm eller annan möjlighet att snabbt tillkalla hjälp. Återkommande påpekanden från skyddsombudet om farorna har inte fått något gehör. Vållandenämnden finner att kvinnans ohälsa sannolikt hade kunnat undvikas om arbetsgivaren hade vidtagit de åtgärder som hade behövts och som föreskrivs i regelverket. Arbetsgivaren har därmed genom sin oaktsamhet vållat skadan. Nämndens utslag innebär att AFA Försäkring nu ska betala ut full ersättning enligt skadeståndsrättsliga regler, bl.a. för inkomstförlust under en lång sjukskrivningstid.

Arbetsmiljölagen ställer höga krav på arbetsgivarna vad gäller arbetsmiljöansvar – alla åtgärder ska vidtas för att förhindra skador. Det är mycket vanligt att det finns brister i arbetsmiljön som kan leda till skador, men trots det är det ytterst få ärenden som prövas i Vållandenämnden. Vid godkänd arbetssjukdom är rekommendationen därför att sådan prövning begärs hos AFA Försäkring.

Ombud för medlemmen var förbundsjurist Mattias af Malmborg, LO-TCO Rättsskydd AB, tel: 08-676 63 20. Tack vare sitt medlemskap i Kommunal fick medlemmen rättshjälp och förbundet stod för processkostnaderna.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt