Arbetsgivaren hade rätt att förlänga årsarbetstiden med 156 timmar för pappersarbetare vid Kvarnsvedens pappersbruk

År 2003 investerade Stora Enso Kvarnsveden AB i en ny pappersmaskin i Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Inför denna investering träffade bolaget ett lokalt kollektivavtal med Pappers avdelning på bruket om så kallad året runt-drift. Enligt kollektivavtalet om året runt-drift minskades årsarbetstiden för de arbetstagare som arbetar kontinuerligt treskift från 1 616 timmar till 1 460 timmar. Vidare skulle arbetstiden förläggas på visst sätt.

På grund av minskad efterfrågan upphörde bolaget i mars 2014 med året runt-driften. I samband med detta uppstod tvist mellan Pappers och bolaget om arbetstidens omfattning och förläggning avseende de arbetstagare som arbetar kontinuerligt treskift vid bruket. Pappers menade att det i lokalavtalet endast fanns en reglering om arbetstidens omfattning och förläggning, nämligen 1 460 timmar per år med viss förläggning av arbetstiden. Arbetsgivarsidan menade att det fanns två alternativa regleringar i lokalavtalet, dels 1 460 timmar per år med viss förläggning av arbetstiden, dels 1 616 timmar per år med annan förläggning av arbetstiden. Arbetsgivarsidan menade att bolaget, när bolaget hade upphört med året runt-driften, hade rätt att tillämpa alternativet 1 616 timmar per år.

I tvisten yrkade Pappers och Pappers avdelning på bruket allmänt skadestånd till förbundet, avdelningen och 300 berörda medlemmar samt ekonomiskt skadestånd till medlemmarna.

Efter att Pappers lagt ett tolkningsföreträde på arbetsskyldigheten meddelade Arbetsdomstolen på yrkande av arbetsgivarsidan ett interimistiskt beslut den 19 november 2014 (2014 nr 81) där Arbetsdomstolen gav försteg för arbetsgivarsidans tolkning. Arbetsdomstolen har nu slutligt avgjort tvisten i dom den 13 maj 2015. Trots omfattande utredning om bakgrunden till avtalet om året runt-drift samt omständigheterna runt detta avtals tillkomst menar Arbetsdomstolen att lokalavtalets innebörd ska avgörs utifrån avtalets utformning och ordalydelse. Arbetsdomstolen anser sig sedan finna stöd för arbetsgivarsidans uppfattning om tolkningen.  

Ombud för Pappers och Pappers avdelning var förbundsjuristerna Erik Grahn, 08-6766341, och Annett Olofsson, 08-6766329. Arbetsdomstolens dom 2015 nr 28.    

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt