Arbetsgivare får betala 700 000 kr i böter för arbetsplatsolycka

En anställd vid ett höglager vid Stena Stål i Västerås fastnade med benet i en plåtplockningsmaskin i augusti 2013. Benet klämdes så svårt att amputation av underbenet blev nödvändigt.

Vid tidpunkten för olycksfallet hade det aktuella höglagret nyligen tagits i drift.  Det var omfattade problem med driftstopp, bl.a. i form av att papper fastnade i plåtplockningsmaskinen. Enligt maskinens bruksanvisning, som endast fanns på danska, skulle driftstoppen åtgärdas genom att personalen gick in i maskinen via en grind. Detta tillvägagångsätt innebar att hela höglagret stannade och det tog härefter 20-30 minuter att starta upp verksamheten igen. För att snabbt kunna åtgärda driftstoppen klev personalen istället över maskinens skyddsräcke. Det var vid ett sådant tillfälle som mannen tappade balansen och föll in i maskinen varpå maskinen startade och hans ben klämdes fast.

Åklagaren lämnade in en stämningsansökan mot Stena Stål i tingsrätten och krävde att bolaget skulle betala 700 000 kr i företagsbot. Åklagaren gjorde gällande att det sätt som personalen åtgärdade driftstoppen på inte vara säkert och stred mot maskinens bruksanvisning. Arbetssättet var dock vedertaget och hade godkänts av arbetsledningen. Bolaget var oaktsamt då man underlåtit att göra en riskbedömning av det arbetssättet.

Stena Stål bestred ansvar. Bolaget hänvisade till att maskinen var CE- märkt och att man därför inte behövde göra någon riskbedömning. Vidare hävdade bolaget att man inte kände till att personalen åtgärdade driftstopp på angivet sätt.

Tingsrätten gick på åklagarens linje och dömde Stena Stål till 700 000 kr i företagsbot.  Tingsrätten konstaterar i sin dom att bolaget inte gjort tillräckligt för att förhindra och förebygga risker och att arbetsledningen därmed brustit i sina skyldigheter enligt arbetsmiljölagen. Tingsrätten betonar att det faktum att maskinen var CE-märkt inte fritar bolaget från ansvar.

Målsägandebiträde för den skadade mannen var förbundsjurist Linda Wallin, 08-6766346.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt