Arbetsgivare behövde inte tillämpa sitt eget kollektivavtal

 

Den 1 januari 2005 tog bolaget LSG Sky Chefs Sverige AB (LSG) över cateringverksamheten från bolaget Rail Gourmet. Övertagandet var en verksamhetsövergång enligt 6 b § anställningsskyddslagen och de anställda vid Rail Gourmet gick över till LSG.

LSG tillämpade under de följande tolv månaderna, dvs. under hela år 2005, lönevillkoren i det tidigare kollektivavtalet som Rail Gourmet var bundet av, ”gröna riksen”, beträffande de arbetstagare som gick över. För övriga anställda i bolaget har det mellan Flygarbetsgivarna och förbundet gällande ”cateringavtalet” tillämpats.

Detta innebar att de arbetstagare som gick över fick en lägre lön än vad de skulle ha fått om det avtal som LSG sedan tidigare var bundet av, cateringavtalet, hade tillämpats.

Huvudregeln i 28 § MBL är att överlåtarens kollektivavtal, i detta fall Rail Gourmets avtal, inte ska fortsätta att tillämpas om förvärvaren LSG Sky Chefs Sverige AB redan är bunden av ett kollektivavtal som kan tillämpas på de arbetstagare som följt med vid övergången.

Denna huvudregeln skall tillämpas i kombination med en skyddsregel för de anställda i samband med övergång av verksamhet.

När övergång sker till en ny arbetsgivare enligt 6 b § LAS, är anställningsvillkoren som gällde hos den tidigare arbetsgivaren skyddade. Villkoren skall av den nya arbetsgivaren tillämpas på samma sätt som den tidigare arbetsgivaren.

Frågan är dock om den nya arbetsgivaren kunde betala den lägre lönen i det gamla kollektivavtalet istället för den högre i det gällande kollektivavtalet.

Regeln om att de anställdas löner från den tidigare anställningen skall tillämpas är en skyddsregel till förmån för de anställda. Om den nya arbetsgivaren får tillämpa de gamla sämre villkoren kan det knappast ses som ett skydd till förmån för arbetstagarna.

Arbetsdomstolen valde att bortse från reglernas syfte och istället göra en tolkning efter bestämmelsens ordalydelse. På så sätt blev denna skyddsregel för arbetstagarna en försämring. Arbetsdomstolens dom innebär att ett gällande kollektivavtalet med bättre anställningsförmåner skall stå tillbaka för gamla sämre förmåner under högst ett år.

Enligt fast praxis från FN-organet ILO får staten inte gripa in i gällande kollektivavtal. Arbetsdomstolen kommenterar märkligt nog inte hur domen förhåller sig till parternas oberoende ställning på arbetsmarknaden eller när ingrepp av denna typ i gällande kollektivavtal är tillåtna.

Arbetsdomstolens dom 61/2008

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt