Arbetsdomstolen underkänner Elektrikerförbundets kontrollavgifter

Sedan 1977 gäller ett kollektivavtal mellan Elektrikerförbundet och Elektriska Installatörsorganisationen gällande inkassering av kontrollavgifter. Avtalet innebär att arbetsgivarna ska leverera in 0,5 % av lönesumman till Elektrikerförbundet varje månad. Denna summa ska Elektrikerförbundet sedan använda till att hantera ackordslönesystemet och räkna ut ackordsöverskottet.  

I anledning av att Europadomstolen i en dom från februari 2007 underkände Byggnadsarbetareförbundets granskningsavgift så slutade ett antal företag att leverera in kontrollavgift till Elektrikerförbundet för de arbetstagare som var oorganiserade. Elektrikerförbundet stämde därför dessa företag till Arbetsdomstolen och yrkade skadestånd för kollektivavtalsbrott. 

Huvudförhandlingen hölls under tre veckor i november och december 2011 och domen från Arbetsdomstolen kom den 24 oktober 2012. I domen konstaterar Arbetsdomstolen att även Elektrikerförbundet och Elektriska Installatörsorganisationens kontrollavgifter strider mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i och med att avgiften anses vara ett icke proportionerligt ingrepp i de oorganiserade arbetstagarnas äganderätt.  

Kontrollavgiften uppgår till cirka 150 kr per månad för en arbetstagare. Elektrikerförbundet menade att ackordslönesystemet ger arbetstagarna en extra inkomst på cirka 5 000 kr per månad oavsett om de arbetar på ackord eller på tidlön. Detta påstående bestreds inte av arbetsgivarsidan men kommenteras inte alls av domstolen. Arbetsdomstolen finner även att Elektrikerförbundet använder delar av kontrollavgifterna till annat än ren ackordsberäkning, vilket domstolen menar står i strid med Europakonventionen, och att Elektrikerförbundets redovisning av kontrollavgifterna inte är transparent trots att Elektrikerförbundet under alla år redovisat intäkter och utgifter från kontrollavgifterna på ett särskilt konto.

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt